Ekonomická smernica platná od  15.3.2015

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Tento chovateľský poriadok stanovuje podmienky pre zaradenie do chovu a upravuje práva a povinnosti chovateľskej rady klubu.