Ekonomická smernica platná od  15.3.2015


Názov účtu:                          Slovenský klub pointrov a setrov
Číslo účtu:                            0019191003 / 0900
IBAN:                                  SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
SWIFT code/BIC:                  GIBASKBX
Adresa banky:                       Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37Bratislava

Variabilný symbol:         ako je uvedený pri poplatku
Správa pre príjemcu:         ako je uvedená pri poplatku


Táto smernica upravuje:

- výšku členského a zápisného
- činnosťou SKPS pri SPZ
- poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách
- poplatky za služby poskytované na základe zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov chovných jedincov, ktorí nie sú členmi SKPS

Všetky poplatky je nutné uhradiť pred podaním žiadosti resp. pred konaním akcie. Preukázať zaplatenie príslušného poplatku v prípade nemožnosti spárovať platbu je povinný platiteľ poplatku.

Poplatky v prípade ak sú uhrádzané priamo vkladom na účet sa zvyšujú o manipulačný poplatok banky a to 1,50,- € – ak platba nebude navýšená, má sa zato, že poplatok nebol uhradený v plnej výške


Článok č. 1

Členské a usporiadateľské poplatky

a. Členské pre členov SKPS, členov SPZ  – 10,- €
 – variabilný symbol:  príslušný rok, za ktorý sa členské uhrádza
– správa pre príjemcu: Meno a bydlisko člena
 – platí sa na účet klubu najneskôr do termínu konania členskej schôdze klubu
-  nezaplatením členského v stanovenom termíne bude členstvo v klube ukončené
/ vzniká povinnosť podať novú prihlášku a alebo povinnosť uzavrieť zmluvu o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov chovných jedincov, ktorí nie sú členmi SKPS/

b. Členské pre členov SKPS, kolektívnych členov SPZ  – 12,- €
– variabilný symbol:  príslušný rok, za ktorý sa členské uhrádza
– správa pre príjemcu: Meno a bydlisko člena
 – platí sa na účet klubu najneskôr do termínu konania členskej schôdze klubu
-  nezaplatením členského v stanovenom termíne bude členstvo v klube ukončené
/ vzniká povinnosť podať novú prihlášku a alebo povinnosť uzavrieť zmluvu o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov chovných jedincov, ktorí nie sú členmi SKPS/

Článok č. 2 – výstavná činnosť

- výstavné poplatky – v zmysle propozícií odsúhlasených výborom klubu pre konkrétnu výstavu
 - Zapisovateľ, vedúci kruhu a tlmočník na výstave                          20,- € /deň
- Trubači a pomocný personál                  20,- € /deň
- rozhodcovské(slovenský rozhodca)        35,- € / deň + cestovná náhrada, pri počte do 50 psov v kruhu vrátane
- rozhodcovské(slovenský rozhodca)        50,- € / deň + cestovná náhrada, pri počte nad 50 psov v kruhu
- rozhodcovské(zahraničný rozhodca)  - v zmysle reglementu FCI
- veterinárny dozor                                  20,- € / deň resp. podľa fakturácie
- lekársky dozor                                       20,- € / deň resp. podľa fakturácie


Článok č. 3 – organizácia skúšok

Štartovné poplatky na pracovné akcie :

Člen klubu :
10,- €/pes – derby, T.A.N.
15,- €/pes – FT, NFT, MFT
20,- €/ pes – skúšky poľovnej upotrebiteľnosti

Nečlenovia klubu
20,- €/pes – TAN, Derby, FT, NFT, MFT
30,- €/ pes – skúšky poľovnej upotrebiteľnosti

- pomocný personál                      20,- € /deň
- rozhodcovské            35,- € / deň + cestovná náhrada

-poplatok za prenájom revíru     50,- €/ deň (pokiaľ nie je dohodnuté s užívateľom revíru inak)


Článok č. 4

Účtovanie pracovných ciest

Náhrada oprávnených výdavkov za ubytovanie a stravovanie sa poskytuje podľa zákona o cestovných náhradách, pokiaľ nie sú poskytované zdarma.

Pri použití vlastného motorového vozidla sa preplatia cestovné náklady vo výške 0,10 €/km.

K vyúčtovaniu pracovnej cesty sa priloží cestovný príkaz a doklady s ním súvisiace, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta uskutočnená.Článok č. 5

Záverečné ustanovenia:

Členovia SKPS, ktorí nemajú uhradené podlžnosti v klube, nemôžu používať výhody riadneho člena do doby uhradenia všetkých pohľadávok.

Práce a výkony neuvedené v tejto smernici sa nahrádzajú na základe dohody uzavretej medzi štatutárom SKPS a pracovníkom, vlastníkom poľovného revíru, organizáciou a pod., po predchádzajúcom schválení výborom SKPS.

Táto smernica bola schválená členskou schôdzou SKPS v Matúškove 15.3.2015 a je účinná od 15.3.2015

Marián Korič, predseda SKPS