Úvodné ustanovenie


Tieto stanovy Slovenského klubu pointrov a setrov /ďalej len SKPS/ sú súhrnom trvalých úloh, práv a povinností členov SKPS. Dôsledné plnenie stanovených práv a povinností a dodržiavanie uvedených stanov sú prvou a základnou povinnosťou každého člena klubu, ktoré berie na seba hneď po vstupe za člena SKPS a musí potvrdiť svojim vlastnoručným podpisom.

Základnou úlohou a poslaním SKPS je riadený chov súlade s platným štandardom a predpismi FCI, SKJ a SPZ, reprodukcia, zveľaďovanie, propagácia, zušľachťovanie a vylepšovanie vrodených vlastností a daností našich plemien po stránke povahových vlastností a vzhľadu, ich výcvik a dôsledné presadzovanie v poľovníckej a ochranárskej činnosti.
Slovenský klub pointrov a setrov je spoločenskou organizáciou chovateľov, vlastníkov, držiteľov a priateľov anglických stavačov /AST/, ktorá realizuje svoju činnosť pod záštitou SPZ, SKJ v zmysle predpisov FCI ich odborných komisií a kynologickej rady, avšak ako samostatný právnický subjekt majúci vlastnú ekonomickú, hospodársku, spoločenskú a právnu samosprávu.

I. Úlohy klubu

1. Klub združuje chovateľov, vlastníkov, držiteľov a priateľov poľovných psov – pointrov a setrov. Zabezpečuje rozšírenie chovu, zvýšenie úrovne, ako i zvýšenie poľovnej upotrebiteľnosti týchto psov menovite:
a/ cieľavedomým zlepšovaním chovnej hodnoty a poľovnej upotrebiteľnosti týchto plemien na základe najnovších poznatkov genetiky
b/ organizovaním špeciálnych výstav a skúšok
c/ dovozom chovných jedincov k zvyšovaniu úrovne plemena
d/ kontrolou vrhov, chovov, výživy a ustajnenia psov
e/ stálym vzdelávaním svojich členov vo všetkých kynologických otázkach

2. Na základe dohody môže klub spolupracovať s ostatnými klubmi a združovať s nimi finančný prostriedky.
3. SKPS je organizáciou SPZ a v oblasti organizačnej, finančnej, hospodárskej a kontrolnej realizuje svoju činnosť v zmysle platných stanov a uznesení SPZ.
4.Chovateľský a zápisný poriadok klubu rešpektuje zásady chovateľského a zápisného poriadku FCI a SKJ
5. SKPS je oprávnený vykonávať internú vydavateľskú a publikačnú činnosť pre členov klubu súvisiacu s poslaním klubu.

II. Vznik a zánik klubu

1. Klub sa zriaďuje na záujmu chovateľov, vlastníkov, držiteľov a priateľov AST.
2. Klub zanikne uznesením 3/4 väčšiny hlasov členov klubu
3. V prípade zániku klubu, členská schôdza vytvorí likvidačnú komisiu, ktorej úlohou bude vytvoriť súpis hnuteľného a nehnuteľného majetku a navrhne členskej schôdzi jeho rozdelenie.

III. Názov a sídlo klubu

1. Názov klubu /Slovenský klub pointrov a setrov/ navrhuje a ustanovuje členská schôdza
2. Sídlom klubu je sídlo materskej organizácie SPZ, t. č. Bratislava, Štefánikova 10.

IV. Členstvo v klube

1. Členstvo v klube je dobrovoľné.
2. Členmi SKPS môžu byť:
a/ občania Slovenskej republiky a fyzické osoby s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky
b/občania iného štátu
c/ osoby, ktorým bolo udelené čestné členstvo v klube.

3. Záujemca o členstvo v SKPS predloží písomnú prihlášku a zaplatí členské do klubu. Členstvo v klube vzniká po zaplatení členského poplatku. Čestné členstvo na návrh výboru  schvaľuje členská schôdza.
4. V sporných prípadoch  vznik členstva na návrh výboru klubu schvaľuje členská schôdza.
5. Členstvo v klube sa preukazuje členským preukazom. Preukaz o členstve vydáva matrikár klubu.
6. Za členstvo v klube sa vyberá členský príspevok a zápisné, ktorého výšku určí členská schôdza. Príspevok musí byť zaplatený do zahájenia VČS príslušného roka, inak je člen povinný znovu zaplatiť zápisné.
7. Výška členského príspevku pre členov klubu, ktorí nie sú členmi SPZ sa navýši o čiastku predstavujúcu poplatok kolektívneho člena SPZ, ktorého výšku stanovuje SPZ.
8. Výbor klubu navrhuje udeliť vo výnimočných prípadoch významným osobnostiam  čestné členstvo v klube. Čestné členstvo môže byť udelené aj príslušníkom iných štátov. Návrhy schvaľuje VČS.
9. Členom klubu nemôže byť osoba v zmysle smernice SKJ definujúcej obchodníkov so psami, osoby spolupracujúce s obchodníkmi so psami a chovateľov psov bez preukazu o pôvode

V. Členstvo v klube zaniká

a/ nezaplatením členského príspevku
b/ vystúpením člena na základe písomného oznámenia
c/ vylúčením člena za základe písomného oznámenia
d/ za porušenie stanov SKPS na návrh výboru alebo ktoréhokoľvek člena
e/ úmrtím člena
f/ člen, ktorého členstvo  zaniklo nemá nárok na vrátenie členského príspevku za bežný rok
a nemá nárok na alikvótnu časť majetku klubu


VI. Práva a povinnosti členov SKPS

1. Členovia majú právo:
a/ voliť a byť volený do orgánov klubu, využívať výhody klubu, pokiaľ spĺňajú podmienky, ktoré sú na udelenie týchto výhod stanovené
b/ podávať návrhy, námety a sťažnosti orgánom klubu
c/ požadovať na schôdzach pravidelné správy o činnosti klubu
d/ zúčastňovať sa na všetkých akciách usporiadaných klubom
e/ nahliadnuť do spisového materiálu, ktorý sa týka jeho práv a povinností, robiť si z neho výpisky, za úhradu požiadať  o vyhotovenie kópie príslušného materiálu
f/ obdržať klubový spravodaj

2. Členovia majú tieto povinnosti:
a/ platiť členský príspevok
b/ riadiť sa organizačným poriadkom, dodržovať stanovy klubu a ostatné predpisy, plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov a organizačných zložiek, alebo zo zverenej funkcie
c/ aktívne sa zapájať do klubovej práce a dodržiavať klubovú disciplínu
d/ akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na členstvo v klube hlásiť do 14 dní výboru SKPS
e/ hlásiť matrikárovi klubu zmeny adresy bydliska, zmeny vo vlastnení druhu plemena a okolnosti, ktoré majú vplyv na členstvo v klube,
 f/ svojím vystupovaním a činnosťou hájiť dobré meno klubu na verejnosti
udržiavať  dobré medziľudské vzťahy.

3. Čestný člen má práva a povinnosti člena klubu okrem ods. VI. číslo 2); písmeno a
4. Člen klubu môže uplatňovať svoje členské práva vyplývajúce zo Stanov klubu a ďalších interných predpisov klubu v konaní pred orgánmi klubu len osobne, pričom sa nemôže dať zastupovať.

VII. Orgány klubu

a/ najvyšším orgánom SKPS je členská schôdza ďalšími výkonnými a kontrolnými orgánmi klubu sú:
b/ výbor klubu na čele s predsedom
c/ kontrolná a revízna komisia na čele s predsedom

VIII. Členská schôdza

1. Členská schôdza sa schádza podľa potreby najmenej jeden krát ročne. Zvoláva ju výbor klubu. Členská schôdza musí byť zvolaná  najmenej 14 dní pred jej konaním. Na pozvánke musí byť uvedené: presný dátum, hodina, miesto konania a program rokovania.
2. Členská schôdza je uznášania schopná ak je zúčastnená nadpolovičná väčšina platiacich členov. Ak sa nenaplní tento počet, schôdza sa zruší a po 15 minútách výbor zvolá novú členskú schôdzu, ktorá bude uznášania schopná nadpolovičnou väčšinou zúčastnených členov.
3. Uznesenia členskej schôdze sú platné, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov klubu

4. Členská schôdza ďalej:
a/ stanovuje základné úlohy činnosti klubu, schvaľuje stanovy klubu, prípadne ich zmeny a doplnky,
b/ prejednáva a schvaľuje správu výboru o činnosti a hospodárení
c/ stanovuje výšku zápisného a členského príspevku
d/ volí na obdobie 5 rokov 7 členný výbor vrátane jeho predsedu a jedného náhradníka, ktorý preberá funkciu člena výboru. Náhradník sa môže zúčastňovať rokovaní výboru s hlasom poradným
e/ volí na obdobie 5 rokov 4 poradcov chovu s úplnými kompetenciami poradcu a člena výboru
f/ volí na obdobie 5 rokov 3 člennú KaRK – dozornú radu
g/ rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiu výboru o vzniku a zániku členstva v SKPS
h/ voľby sa uskutočňujú v termínoch zhodných s termínmi volieb v SPZ

IX. Výbor klubu

1. Výbor je štatutárnym orgánom klubu. Výbor zastupuje predseda a tajomník, alebo nimi poverený člen klubu.
2. Výbor klubu riadi činnosť klubu medzi jednotlivými členskými schôdzami.
3. K jeho povinnostiam patrí:
a/ uskutočňovať poslanie klubu
b/ zabezpečovať všetky záležitosti súvisiace s činnosťou klubu
c/ zvolávať výborové schôdze
d/ prijímať a evidovať nových členov
e/ plánovať činnosť klubu a hospodáriť s finančnými prostriedkami
f/ navrhovať čakateľov na funkciu rozhodcov z posudzovania exteriéru psov
g/ navrhovať zmeny chovných podmienok, sledovať a kontrolovať ich plnenie a dodržiavanie, za ich porušovanie prijímať potrebné opatrenia až do dočasného alebo trvalého vylúčenia z členstva a zákazu chovu. O udelených výnimkách informuje poradca chovu výbor klubu
h/ podávať členskej schôdzi správu o činnosti výboru od poslednej členskej schôdze

4. Môže zriadiť chovateľskú a výcvikovú radu, sekcie klubu. O zriadení týchto sekcií je výbor povinný informovať členskú základňu.
5. Výbor klubu sa schádza podľa potreby a zvoláva ho tajomník na podnet predsedu, najmenej však 4 krát ročne.
6. Výbor je uznášania schopný absolútnou väčšinou hlasov, ak sú prítomné 2/3 členov výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. V súhrnných operatívnych záležitostiach na ktoré z dôvodov časovej tiesne nie je možné zvolať výbor, rozhoduje predseda klubu a to:
- v záležitostiach organizačných, prevádzkových a členských spolu s tajomníkom klubu
- v záležitostiach finančných a hospodárskych s ekonómom klubu.
O svojom rozhodnutí je povinný informovať najbližšie rokovanie výboru klubu. Takéto rozhodnutie môže výbor schváliť dodatočne.
7. Výbor za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Organizácii, ktorá združuje klub podáva správy o svojej činnosti.
8. Výbor zo svojich zasadnutí robí zápis, ktorý do 14 dní obdrží každý člen výboru a predseda dozornej rady. Zápis bude zverejnený na klubovej stránke.
9. Zápisnica sa archivuje 1x u tajomníka, predsedu, KaRK a 1x sa zasiela organizácii, ktorá združuje klub – SPZ.
10. V ojedinelých prípadoch má oprávnenie na kooptovanie členov výboru. Kooptovanie člena
výboru  podlieha následnému schváleniu najbližšej členskej schôdze.
11. V neodkladných prípadoch môže predseda riešiť naliehavé úlohy prostredníctvom korešpondenčného (per rollam) zasadnutia výboru. Pri korešpondenčnom zasadnutí musia členovia výboru oznámiť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovanými opatreniami elektronicky (mailom). Nezaslanie stanoviska sa pokladá za nesúhlas.

X. Členská disciplína

Výbor dbá o členskú disciplínu v organizačných, členských i chovateľských veciach. Previnenia prehodnotí a predkladá na posúdenie a schválenie členskej schôdzi.
                
XI. Dozorná rada

1. Členmi DR sú: predseda a dvaja členovia.
2. DR sa riadi smernicami na činnosť DR, SPZ.
3. DR za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

XII. Hospodárske zaistenia

1. Klub hospodári podľa finančného plánu, ktorý schválila členská schôdza.
2. Zdrojom príjmu sú: členské príspevky, zápisné, poplatky za chovateľskú činnosť, poplatky za akcie usporiadané klubom, dotácie, dobrovoľné príspevky a dary.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Celková činnosť klubu musí zodpovedať platnej legislatíve Slovenskej republiky, reglementom FCI a predpisom zastrešujúceho orgánu.
2. Referendum k odčleneniu plemena (plemien) vypisuje výbor klubu na základe písomnej požiadavky vlastníkov. Oddelenie sa a vytvorenie nového klubu vlastníkmi niektorého z plemien riadených SKPS je možné len na základe písomného súhlasu 2/3 majiteľov chovných jedincov daného plemena bez akýchkoľvek finančných nárokov na SKPS v zmysle smernice SKJ.
3. Vo zvlášť dôležitých otázkach klubu, kde je dôležitý názor všetkých členov klubu, môže výbor klubu vypísať referendum. Výbor zašle písomne požadované otázky všetkým členom klubu. Rozhoduje nadpolovičná väčšina vrátených odpovedí. Referendum môže byť vypísané aj na základe žiadosti 2/3 členov klubu.

Schválené: 15.3.2015