1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Tento chovateľský poriadok stanovuje podmienky pre zaradenie do chovu a upravuje práva a povinnosti chovateľskej rady klubu.


2. PODMIENKY PRE ZARADENIE DO CHOVU

POVINNÉ

-    SKÚŠKY: Jesenné skúšky stavačov (JSS) minimálne v II. cene alebo Field Trial, akékoľvek ohodnotenie vrátane CQN alebo Klubové skúšky vlôh (T.A.N.) s výsledkom  „obstál“

-    KLUBOVÁ VÝSTAVA: hodnotenie minimálne veľmi dobrý alebo výborný
     v deň klubovej výstavy musí mať posudzovaný jedinec minimálne 12 mesiacov

-    CHRUP: nožnicový skus, plnochruposť

-    DYSPLÁZIA BEDROVÝCH KĹBOV (DBK): Pre uznanie chovnosti bude prístupný stupeň s výsledkom A, B podľa FCI alebo 0/0, po posúdení u veterinárnych lekárov, ktorí majú povolenie toto rtg vyšetrenie robiť (zoznam nájdete tu). Vyšetrenie na dyspláziu bedrových kĺbov (DBK) je potrebné vykonať vo veku minimálne 12 mesiacov.

-    PRA VYŠETRENIE: írsky seter PRA rcd1, PRA rcd4, gordon seter PRA rcd4
            Článok o tejto chorobe a jej testovaní nájdete tu.
            Jedinci s výsledkom prenášač (carrier), postihnutý (affected) a netestovaní jedinci, môžu byť                                párení len jedincom, ktorý má tieto testy vyhodnotené s výsledkom  čistý (clear).

ODPORÚČANÉ
Klub odporúča robiť jedincom testy na dedičné ochorenia podľa plemena:
Írsky seter:  CLAD (canine leukocyte adhesion deficiency)
Absolvovanie vyšších typov skúšok je ponechané na rozhodnutí majiteľov chovných jedincov.

Poradca chovu pre dané plemeno musí potvrdiť v rodokmeni pečiatkou a svojím podpisom: „Doporučujem do chovu.“. Bez tohto doporučenia nemôže byť chovnosť potvrdená.
Výnimku na párenie môže dostať jedinec po schválení výboru, na návrh poradcu chovu.


3. VÝNIMKY NA PÁRENIE
Pri zaraďovaní do chovu sa môže použiť aj jedinec, ktorý nespĺňa všetky podmienky zaradenia do chovu. Títo jedinci musia byť krvne, pracovne, alebo exteriérovo mimoriadni. O použití týchto jedincov v chove rozhoduje výbor klubu. O udelení výnimky rozhoduje výbor klubu nadpolovičnou väčšinou na návrh príslušného poradcu chovu. Ku každej výnimke sa pristupuje individuálne.


4. UCHOVNENIE JEDINCA
Po splnení podmienok chovnosti zašle majiteľ jedinca poradcovi chovu nasledujúce dokumenty:
- originál preukazu pôvodu
- kópiu výstavného posudku
- kópiu rozhodcovskej tabuľky z požadovaných skúšok
- fotografiu jedinca v elektronickej alebo tlačenej forme vo výstavnom postoji

5. ODPORÚČANIE NA PÁRENIE
- v časovom predstihu pred predpokladaným háraním suky majiteľ suky pošle žiadosť o odporúčanie na párenie poradcovi chovu
- v žiadosti uvedie troch psov, ktorých si vybral na párenie, alebo výber nechá na poradcu chovu. Z odôvodnených príčin má poradca právo psa (psov) na krytie neodporučiť.

6. HLÁSENIE VRHU
- majiteľ suky do 30 dní po pôrode  informuje poradcu chovu o počte narodených šteniat, ich farbe a pomere pohlavia vo vrhu a zašle fotokópiu prihlášky na zápis štenec

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tento chovateľský poriadok bol schválený dňa …. a tvorí prílohu Stanov Klubu ….. Jeho zmeny môže schvaľovať  len členská schôdza. Náležitosti, ktoré nie sú spresnené v chovateľskom poriadku klubu sa riadia ustanoveniami Medzinárodného chovateľského poriadku FCI a chovateľských poriadkov SKJ a SPZ.

Schválené: 15.3.2015 na VČS v Matúškove