Slovenský klub pointrov a setrov usporiada dňa 14.07.2024

 Letný pohár SKPS s udeľovaním titulu C.A.C.T.

prístupný pre anglické stavače

Program:

8.30 zraz pri poľ. chate PZ Parná

GPS na parkovisko 48.368470448554184, 17.55010566137407 (Kamenná cesta Trnava)

8.30 registrácia, veterinárna prehliadka a kontrola čipov

8.50 otvorenie skúšok a štartovacie listiny

9.00 odchod do revíru

16.00 ukončenie a vyhlásenie výsledkov

 

Rozhodcovský zbor deleguje Ústredie SPZ

 

Pripravené sú kvalitné terény, výborný bufet, dobre zazverený revír

 

Pokyny k prihláseniu:

1) riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Upozorňujeme vodičov, že:

a) každého jedinca je možné prihlásiť len do jednej kategórie

b) štartovať je možné len v párových behoch

c) Prihlásenie na daný beh je záväzné a žiadne zmeny v deň konania nie sú prípustné

d) na prihlášku je NUTNÉ uviesť konkrétny beh t.j. FT Páry / Derby Páry

e) uzávierka prihlášok je 01.07.2024

Zároveň upozorňujeme, že

 smerodajný nie je dátum uzávierky, ale naplnenie kapacity teda štartujúcich v danej

batérií

 v prípade vysokého záujmu si organizátor vyhradzuje právo výberu psov

 zaslaná prihláška sa považuje len za zaevidovanú. Platná registrácia prihlášky

bude vodičovi potvrdená emailom od ekonómky klubu po zasadnutí výboru

a výberu jedincov

2) Úhrada štartovných poplatkov až po potvrdení registrácie a podľa pokynov na účet SKPS do

01.07.2024

Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov

IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003

SWIFT code/BIC: GIBASKBX

Poznámka: Meno psa a druh skúšky LFT

Štartovné poplatky musia byť uhradené vopred na účet SKPS.  Úhrada štartovných

poplatkov ráno na mieste je možná len účastníkom z krajiny, ktorá nemá menu Euro.

V prípade neuhradenia štartovného poplatku bude prihláška stornovaná a bude oslovený

náhradník. Po potvrdení prijatia psa na skúšky ekonómom klubu v prípade neúčasti na skúškach

sa poplatok nevracia, bude použitý na uhradenie nákladov spojených s usporiadaním skúšok.

 

Poplatok sa vráti len v prípade neprijatia na skúšky organizátorom z dôvodu veľkého počtu

záujemcov.

Štartovný poplatok nebude vrátený pokiaľ nebude nahlásená neúčasť účastníka do 5tich dní pred

konaním súťaže, to neplatí v prípade hárania feny, zranenia psa, alebo ochorení psa, čo musí byť

doložené pri veterinárnej prehliadke ráno v deň súťaže veterinárnym nálezom.

SKPS ako organizátor si vyhradzuje právo výberu štartujúcich psov v prípade vysokého záujmu

o túto klubovú akciu.

SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich

psov aj pred termínom dátumu uzávierky.

V prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá

a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS .

Štartovné poplatky:

Člen SKPS: Ostatní účastníci /Nečlen klubu/

35,- €/pes – FT 40,- €/pes – FT

30,- €/pes – Derby 35,- €/pes – Derby

 

-5,00 €/ druhý a každý ďalší pes v prípade viacerých psov u jedného vodiča, poplatok bude

odrátaný

Všeobecné pokyny:

Letný pohár SKPS sa posudzuje podľa skúšobného poriadku pre Field Trial letného typu

s úpravami v zmysle štatútu skúšok (priložené v prílohe a zverejnené na stránke klubu). Je

prípustný plemenám britských stavačov (pointer a setre).

Ku skúške nie sú pripustené suky v druhej polovici kotnosti a dojčiace suky. Počas celých skúšok

je zakázané predvádzanie psov, ktorí vykazujú akékoľvek poruchy zdravotného stavu alebo

nadmerného vyčerpania. Hľadanie musí byť vykonávané len na hladkom obojku, bez použitia

výcvikových a donucovacích prostriedkov.

Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu

ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach. Skúšky sa konajú za

každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom. Prípadná zmena

rozhodcov vyhradená.

Poprosím nezabudnite si priniesť riadne vyplnenú prihlášku, preukaz o pôvode - rodokmeň psa a

očkovací preukaz. Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz, v

ktorom musí byť zaznamenané očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie viac ako 1 rok

a nie menej ako 30 dní staré.

Prihlásením psa na F.T. majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na

klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.  

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov každý účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, evidencie

a spracovania výsledkov Field Trialu pre potreby SKPS a SPZ.

Hlavný dozor súťaže: Martin Adámek

Ekonóm: Patrícia Rusňáková

Usporiadateľ: SKPS a PZ Parná