PROPOZÍCIE:

Slovenský klub pointrov a setrov usporiada v dňoch 07. – 08.10.2023

Medzinárodný Field Trial s udeľovaním titulu C.A.C.T. a C.A.C.I.T.

prístupný pre všetky plemená stavačov

 

Program:

8.00 zraz pri poľ. chate PZ Zlatý Bažant – Veľké Úľany

adresa: Priemyselná 2, 925 22 Veľké Úľany

8.15 registrácia, veterinárna prehliadka a kontrola čipov

8.50 otvorenie skúšok a štartovacie listiny

9.00 odchod do revíru

16.00 ukončenie a vyhlásenie výsledkov

 

Rozhodcovský zbor deleguje Ústredie SPZ

 

Pripravené sú kvalitné terény, výborný bufet, dobre zazverený revír a výborný predpoklad výskytu jarabíc.

 

Pokyny k prihláseniu:

1) riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

na prihlásenie je k dispozícii nová prihláška, nájdete ju na našej webovej stránke v sekcii

Hlavné menu – Na stiahnutie

Upozorňujeme vodičov, že:

a) Jeden vodič môže štartovať súčasne len v dvoch batériách /skupinách/

b) prihlásenie na dva behy v rámci jedného dňa, je možné len v tom prípade, ak prihlásený jedinec tieto behy zvládne odbehať aj krátko po sebe. Ak sa vodič na beh nedostaví v určenom poradí, nebude posúdený a klasifikovaný bez nároku na vrátenie štartovných poplatkov. Zmeny poradia behov po rozlosovaní nie sú prípustné. Na vodičov sa nečaká!

c) Prihlásenie na daný beh je záväzné a žiadne zmeny v deň konania nie sú prípustné

d) na prihlášku je NUTNÉ uviesť konkrétny beh t.j. FT Páry / FT Sólo / Derby Páry / Derby, Sólo

e) uzávierka prihlášok je 29.09.2023

2) Zaslaná prihláška sa považuje len za zaevidovanú. Platná registrácia prihlášky bude vodičovi potvrdená emailom od ekonómky klubu.

3) Úhrada štartovných poplatkov po potvrdení registrácie a podľa pokynov na účet SKPS do 02.10.2023

Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov

IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003

SWIFT code/BIC: GIBASKBX

Poznámka: Meno psa a druh skúšky/výstavy (TAN,MFT,FSS,JSS,PV, VV, ŠKV, KV..)

Štartovné poplatky musia byť uhradené vopred na účet SKPS. Platba ráno na mieste je možná len v prípade zahraničného účastníka.

V prípade neuhradenia štartovného poplatku do 02.10.2023 bude prihláška stornovaná.

 

Štartovný poplatok nebude vrátený pokiaľ nebude nahlásená neúčasť účastníka do 5tich dní pred konaním súťaže, to neplatí v prípade hárania feny, zranenia psa, alebo ochorení psa, čo musí byť

doložené pri veterinárnej prehliadke ráno v deň súťaže veterinárnym nálezom.

SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky.

V prípade naplnenia kapacity skupiny/skupín, nebude prihláška zaregistrovaná a zaslané štartovné poplatky budú vrátené.

V prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS .

Štartovné poplatky:

Člen SKPS: Ostatní účastníci /Nečlen klubu/

35,- €/pes – T.A.N. 35,- €/pes – Derby

30,- €/pes – Derby 40,- €/pes – TAN, FT

35,- €/pes – FT

-5,00 €/ druhý a každý ďalší pes v prípade viacerých psov u jedného vodiča, poplatok bude odrátaný

Všeobecné pokyny:

Skúša sa podľa medzinárodných pravidiel Field Trial a skúšobného poriadku pre T.A.N..

Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach. Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.

Poplatok za prihlásenie na skúšky, za ubytovanie a večeru je záväzný a po vyhlásení uzávierky organizátorom sa stáva splatným v deň konania skúšok. V prípade nepripísania úhrady do dňa uzávierky, bude prihláška považovaná za bezpredmetnú.

Prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.

Poprosím nezabudnite si priniesť riadne vyplnenú prihlášku, preukaz o pôvode - rodokmeň psa a očkovací preukaz. Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz, v ktorom musí byť zaznamenané očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie viac ako 1 rok a nie menej ako 30 dní staré.

Prihlásením psa na F.T. majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.  

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov každý účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, evidencie a spracovania výsledkov Field Trialu pre potreby SKPS a SPZ.

Hlavný dozor súťaže: Martin Adámek, Mário Bögi

Ekonóm: Patrícia Rusňáková

Usporiadateľ: SKPS a PZ Zlatý Bažant