Slovenský klub pointrov a setrov usporiada v dňoch 23.- 24.04.2022
Medzinárodný Field Trial s udeľovaním titulu C.A.C.T. a C.A.C.I.T.
prístupný pre všetky plemená stavačov
Program:
8.00 zraz pri poľ. chate PZ Zlatý Bažant – Veľké Úľany
adresa: Priemyselná 2, 925 22 Veľké Úľany
8.15 registrácia, veterinárna prehliadka a kontrola čipov
8.50 otvorenie skúšok a štartovacie listiny
9.00 odchod do revíru
16.00 ukončenie a vyhlásenie výsledkov
 
Rozhodcovský zbor deleguje Ústredie SPZ
Pripravené sú kvalitné terény, výborný bufet a dobre zazverený revír
Pokyny k prihláseniu:
1) riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
a) Upozorňujeme vodičov, že prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.
b) Na prihlášku je NUTNÉ uviesť konkrétny beh t.j. Páry / Sólo / Derby - Sólo / Páry
c) UPOZORŇUJEME, že prihlásenie na konkrétny beh je záväzné a prípadné zmeny sú možné len po schválení organizátorom a za administratívny poplatok 10 eur
d) uzávierka prihlášok je 19.04.2022
2) Zaslaná prihláška sa považuje len za zaevidovanú. Platná registrácia prihlášky bude vodičovi oznámená emailom, s následnými pokynmi k úhrade štartovného poplatku a zaslaním podrobných propozícií.
3) Úhrada štartovných poplatkov po potvrdení registrácie a podľa pokynov na účet SKPS do 21.04.2022.
Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov
IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
SWIFT code/BIC: GIBASKBX
VS: Meno psa a číslo zápisu
Štartovný poplatok nebude vrátený pokiaľ nebude nahlásená neúčasť účastníka do 5tich dní pred konaním súťaže, to neplatí v prípade hárania feny, zranenia psa, alebo ochorení psa, čo musí byť doložené pri veterinárnej prehliadke ráno v deň súťaže veterinárnym nálezom.
4) Záujemcovia o ubytovanie sa prihlásia na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Následne im bude zaslaný formulár na vyplnenie, ktorým si zarezervujú ubytovanie.
Prihlásenie možné len do 13.04.2022
a) ubytovanie a večeru je nutné uhradiť vopred podľa pokynov zaslaných emailom.
V prípade neuhradenia poplatkov vopred, bude prihlásenie stornované.
*Ubytovanie a večeru prosím neuhrádzať na účet klubu, poplatok bude z tohto účtu vrátený a nebude akceptovaný.
Po uzávierke či naplnení kapacity si každý záujemca zabezpečí ubytovanie a večeru samostatne!
SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky.
V prípade naplnenia kapacity skupiny/skupín, nebude prihláška zaregistrovaná a zaslané štartovné poplatky budú vrátené.
Štartovné poplatky:
25,- €/pes – derby, T.A.N. člen SKPS
30,- €/pes – FT člen SKPS
35,- €/pes – ostatní účastníci TAN, derby, FT
V prípade viacerých psov u jedného vodiča, bude odrátaný poplatok:
-5,00 €/ druhý a každý ďalší pes
Všeobecné pokyny:
Skúša sa podľa medzinárodných pravidiel Field Trial a skúšobného poriadku pre T.A.N.. Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach. Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.
V deň akcie nie je garantované prijatie prihlášky. Prihláška môže byť prijatá len po rozhodnutí organizátorom, kedy sa pripláca k štartovnému príplatok 10€.
Poplatok za prihlásenie na skúšky, za ubytovanie a večeru je záväzný a po vyhlásení uzávierky organizátorom sa stáva splatným v deň konania skúšok. V prípade nepripísania úhrady do dňa uzávierky, bude prihláška považovaná za bezpredmetnú.
Prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.
Poprosím nezabudnite si priniesť riadne vyplnenú prihlášku, preukaz o pôvode - rodokmeň psa a očkovací preukaz. Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz, v ktorom musí byť zaznamenané očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie viac ako 1 rok a nie menej ako 30 dní staré.
Prihlásením psa na F.T. majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.
Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov každý účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, evidencie a spracovania výsledkov Field Trialu pre potreby SKPS a SPZ.
Riaditeľ: Ladislav Manczal st.
Ekonóm: Patrícia Rusňáková
Usporiadateľ: SKPS a PZ Zlatý Bažant
Zobraziť menej