CIEĽ:

Čl. 1.
Cieľom tejto  skúšky  je testovanie vrodených  loveckých vlôh mladých psov a nie stupeň výcviku. Táto skúška môže slúžiť pre zaradenie do chovu.


ORGANIZÁCIA:

Čl. 2.
Tieto skúšky sú organizované Slovenským klubom pointrov a setrov, ktorý je zodpovedný za ich priebeh.

Čl. 3.
Sú prípustné  pre všetky plemená anglických stavačov. Testu sa môžu zúčastniť všetci jedinci vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov. Posúdenie výniky z veku v ojedinelých prípadoch spadá do kompetencie výboru klubu.
K testu nie sú pripustené suky v druhej polovici kotnosti a kojace suky. Počas celých skúšok je zakázané predvádzanie psov, ktorí vykazujú akékoľvek poruchy zdravotného stavu alebo nadmerného vyčerpania. Hľadanie musí byť vykonávané len na hladkom obojku, bez použitia výcvikových a donucovacích prostriedkov.


VŠEOBECNÉ POKYNY:

Čl. 4.
Psi musia byť skúšaní minimálne jedným rozhodcom, ktorého vyberie výbor klubu. Je potrebné, aby rozhodcovia mali kvalifikáciu min. na jesenné skúšky a na špecifikáciu jednotlivých plemien.

Čl. 5.
Skúšky sa vykonávajú v teréne, v ktorom krytina poskytuje zveri dostatok možností sa ukryť a pritom psovi nebráni v pohybe (napr.: ďatelina, travina, obilie, strnisko). Je potrebné sa vyvarovať príliš obtiažnemu terénu.

Čl. 6.
Skúša sa výhradne na poľovnej zveri (pernatej a srstnatej), vrátane komorovanej, ktorá pri nedostatku musí byť zabezpečená (prepelica, jarabica, bažant, orebica alebo ktorýkoľvek druh z uvedených) .

Čl. 7.
Čas trvania skúšky môže byť max.15 minút,  podľa okolností, akú príležitosť pes bude mať.    V prípade nedostatku zveri v danej lokalite môže byť psovi poskytnutý nový priestor na 5-10 minút alebo vypustená zver. ( Zver musí byť vypustená deň pred skúškou . )

Čl. 8.
Spôsob predvádzania sa vykonáva vždy  “SÓLO”, to znamená, že každý pes sa vypúšťa k hľadaniu samostatne.

KRITÉRIÁ:

Čl. 9.
Vrodené vlohy budú hodnotené v týchto kritériách:

a) HĽADANIE: rozhodca hodnotí schopnosť a chuť psa nájsť v teréne zver bez toho, žeby kládol príliš veľký dôraz na systém hľadania.

b) VYSTAVOVANIE: je to v podstate lokalizácia zveri. I keď sa pripustí mimovoľné vyhnanie zveri, ktoré môže byť 1x, jeden kus musí byť v priebehu skúšky pevne vystavený. Výcvikové chyby, ani chýbajúci kľud po vzlietnutí zveri pokiaľ bolo pevné vystavenie, nemá vplyv na celkové hodnotenie. Prejdenie srstnatej zveri sa nepovažuje za chybu.
 
c) POVAHA: rozhodca musí v priebehu celej skúšky sledovať chovanie psa. Predovšetkým sa musí uistiť, že pes neprejavuje najmenšiu bojazlivosť ani na výstrel. Počas hľadania zveri je nutné vystreliť z poplašnej pištole aspoň jeden krát (rozhodca alebo vodič). Tu sa hodnotí reakcia na výstrel a nie kľud. Akékoľvek známky bojazlivosti sú pre psa diskvalifikačné.

HODNOTENIE:

Čl. 10.
Rozhodca pri tejto skúške musí ohodnotiť u psa loveckú vášeň a schopnosť zver čo najrýchlejšie vyhľadať. Jeho správne chovanie v prípade prítomnosti zveri (vystavenie) a vyváženosť charakteru.

a. Aby pes obstál musí splniť hore uvedené požiadavky.
    
b.V prípade, že nesplní jednu z predchádzajúcich požiadaviek, tak neobstál.

Čl. 11
V prípade, že pes obstojí , nemôže sa už viackrát skúšok zúčastniť. Oproti tomu pes, ktorý neobstál, môže sa týchto skúšok zúčastňovať.