CIEĽ:

Čl. 1.
Cieľom tejto  skúšky  je testovanie vrodených  loveckých vlôh mladých psov a nie stupeň výcviku. Táto skúška môže slúžiť pre zaradenie do chovu.


ORGANIZÁCIA:

Čl. 2.
Tieto skúšky sú organizované Slovenským klubom pointrov a setrov, ktorý je zodpovedný za ich priebeh.

Čl. 3.
Sú prípustné  pre všetky plemená anglických stavačov. Testu sa môžu zúčastniť všetci jedinci vo veku od 6 mesiacov do 36 mesiacov . Posúdenie výniky z veku v ojedinelých prípadoch spadá do kompetencie výboru klubu.
K testu nie sú pripustené suky v druhej polovici kotnosti a kojace suky. Počas celých skúšok je zakázané predvádzanie psov, ktorí vykazujú akékoľvek poruchy zdravotného stavu alebo nadmerného vyčerpania. Hľadanie musí byť vykonávané len na hladkom obojku, bez použitia výcvikových a donucovacích prostriedkov.


VŠEOBECNÉ POKYNY:

Čl. 4.
Psi musia byť skúšaní minimálne jedným rozhodcom, ktorého vyberie výbor klubu. Je potrebné, aby rozhodcovia mali kvalifikáciu min. na jesenné skúšky a na špecifikáciu jednotlivých plemien.

Čl. 5.
Skúšky sa vykonávajú v teréne, v ktorom krytina poskytuje zveri dostatok možností sa ukryť a pritom psovi nebráni v pohybe (napr.: ďatelina, travina, obilie, strnisko). Je potrebné sa vyvarovať príliš obtiažnemu terénu.

Čl. 6.
Skúša sa výhradne na poľovnej zveri (pernatej a srstnatej), vrátane komorovanej, ktorá pri nedostatku musí byť zabezpečená (prepelica, jarabica, bažant, orebica alebo ktorýkoľvek druh z uvedených) .

Čl. 7.
Čas trvania skúšky môže byť max.15 minút,  podľa okolností, akú príležitosť pes bude mať.    V prípade nedostatku zveri v danej lokalite môže byť psovi poskytnutý nový priestor na 5-10 minút alebo vypustená zver. ( Zver musí byť vypustená deň pred skúškou . )

Čl. 8.
Spôsob predvádzania sa vykonáva vždy  “SÓLO”, to znamená, že každý pes sa vypúšťa k hľadaniu samostatne.

KRITÉRIÁ:

Čl. 9.
Vrodené vlohy budú hodnotené v týchto kritériách:

a) HĽADANIE: rozhodca hodnotí schopnosť a chuť psa nájsť v teréne zver bez toho, žeby kládol príliš veľký dôraz na systém hľadania.

b) VYSTAVOVANIE: je to v podstate lokalizácia zveri. I keď sa pripustí mimovoľné vyhnanie zveri, ktoré môže byť 1x, jeden kus musí byť v priebehu skúšky pevne vystavený. Výcvikové chyby, ani chýbajúci kľud po vzlietnutí zveri pokiaľ bolo pevné vystavenie, nemá vplyv na celkové hodnotenie. Prejdenie srstnatej zveri sa nepovažuje za chybu.
 
c) POVAHA: rozhodca musí v priebehu celej skúšky sledovať chovanie psa. Predovšetkým sa musí uistiť, že pes neprejavuje najmenšiu bojazlivosť ani na výstrel. Počas hľadania zveri je nutné vystreliťz poplašnej pištole aspoň jeden krát (rozhodca alebo vodič). Tu sa hodnotí reakcia na výstrel a nie kľud. Akékoľvek známky bojazlivosti sú pre psa diskvalifikačné.

HODNOTENIE:

Čl. 10.
Rozhodca pri tejto skúške musí ohodnotiť u psa loveckú vášeň a schopnosť zver čo najrýchlejšie vyhľadať. Jeho správne chovanie v prípade prítomnosti zveri(vystavenie) a vyváženosť charakteru.

a. Aby pes obstál musí splniť hore uvedené požiadavky.
    
b.V prípade,že nesplní jednu z predchádzajúcich požiadaviek, tak neobstál.

Čl. 11
V prípade, že pes obstojí , nemôže sa už viackrát skúšok zúčastniť. Oproti tomu pes, ktorý neobstál, môže sa týchto skúšok zúčastňovať.