It is been a pleasure for me to have this little interesting conversation with Mrs. Marianne Gyárfás from famous SÁREGRESI Pointer Kennel .

Bolo mi potešením viesť tento malý zaujímavý rozhovor s pani Marianne Gyárfás z chovateľskej stanice pointrov SÁREGRESI.

 

Please tell us something about you and your kennel.

Prosím, povedzte nám niečo o sebe a svojej chovateľskej stanici. 

I bought my first pointer in England in 1972 and never thought I need to change the breed. I came across the world famous Crookrise Kennel , from this kennel I imported 3 pointers and I started to breed using the original three imported dogs - and I have been using the same line since. I have never imported another dog - instead I carefully choose breeding partners for my dogs in an attempt to introduce fresh blood-lines and to obtain new characteristics I judge to be desirable. I always return to the off-spring of the original dogs.
I wish to breed "dual purpose" pointers - dogs that would do well in field and in the show ring. I pay particular attention to the temperament and physical well-being of my dogs as I put great emphasis on my dogs being well-balanced and easy to handle. My kennel only produces a few litters - I never plan to add another litter, unless I feel that the new puppies will have better qualities than those of their parents and only when I can guarantee that each puppy will go to caring new owners.
I am rather proud of the fact that alongside many Hungarian Champions there are Champions in Ireland, Germany, Poland, Holland, Belgium, and South Africa, - from my kennel. Sáregresi Kennel produced many European and World Champions. Sáregresi Classic Point won res CC in England, the mother land of the pointers, became Irish Champion, and do very well on field trials in Ireland. Sáregresi Onset, his daughter Passionate and Sáregresi Casanova are Dual-Champions they are holders of both titles: International Champions and Field Trial Champions. On four occasions I was part of the Hungarian National Team with Crookrise Pablo and with my three homebreed dogs Gill, Speedy and Casanova, taking part in the Pointing Dog World Championship.

Svojho prvého pointra som si kúpila v roku 1972 v Anglicku a odvtedy som nikdy nepomyslela na zmenu plemena. Podarilo sa mi naraziť na celosvetovo známu chovateľskú stanicu Crookrise a z tejto stanice som si doviezla troch pointrov. Začiatok môjho chovu je postavený na týchto troch pointroch a ich líniu si stále udržiavam. Nikdy som si odvtedy nedoviezla iného psa zo zahraničia, namiesto toho starostlivo vyberám partnerov pre svojich psov, aby som do svojej chovnej línie priviedla čerstvú krv, novú krvnú líniu a dosiahla nové vlastnosti a znaky, ktoré považujem za žiaduce v mojom chove. Vždy sa vraciam k potomkom svojich pôvodných psov.
Mojim cieľom je chovať „dual purpose“ pointrov – psov, ktorí obstoja rovnako v poli, ako vo výstavnom kruhu. Zvláštnu pozornosť venujem povahe a
telesnému zdraviu, pretože kladiem veľký dôraz na to, že moji psi sú vyrovnaní a ľahko zvládnuteľní. Odchovávam vo svojej chovateľskej stanici pomerne málo vrhov. Nikdy neplánujem vrh pokiaľ nie som presvedčená, že nové potomstvo bude kvalitnejšie ako jeho rodičia a pokiaľ neviem zaručiť, že každé šteňa poputuje k starostlivým majiteľom.
Som hrdá na to, že z mojej chovateľskej stanice pochádzajú okrem šampiónov Maďarska aj šampióni Írska, Nemecka, Poľska, Holandska, Belgicka a Južnej Afriky. Meno Sáregresi nosí veľa európskych a svetových víťazov. Sáregresi Classic Point získal res CC (v tomto prípade druhý najlepší pes výstavy vyššieho typu v rámci plemena – pozn. prekladateľa) v Anglicku, domovine pointrov, stal sa írskym šampiónom a veľmi dobre sa mu darilo na field trialoch v Írsku. Sáregresi Onset, jeho dcéra Passionate a Sáregresi Casanova sú tzv. dual šampióni - medzinárodní šampióni krásy a FT šampióni. Štyrikrát som bola členkou maďarskej reprezentácie na Majstrovstvách sveta stavačov a to s Crookrise Pablom a tromi mojimi odchovancami: Gill, Speedy a Casanova.CH S. Unicum WW, EW, ICH S. Speedy Snowman WW, res EW, CH S. Snow-White Caroline EW, res WW, S. Sally Gold WW, EW, Multi CH, ICH S. Snowing Victory
Sáregresi breeding group in 2005. They were the most important dogs in my breeding between 2000 and 2010.
Sáregresi chovateľská skupina v roku 2005. Toto sú najvýznamnejší psi môjho chovu v rokoch 2000-2010.
 

Why did you choose this breed?

Prečo ste si vybrali práve toto plemeno? 

I saw my first pointer at a dog show in 1971, it was love at first sight! I was bowled over by its refined aristocrat looks, its elegance, its gentle nature, - the way it resembled the fine lines of a thoroughbred horse.

Prvého pointra som videla na výstave psov v roku 1971 a bola to láska na prvý pohľad! Bola som úplne očarená jeho kultivovaným aristokratickým vzhľadom, jeho eleganciou, vľúdnou povahou, spôsobom akým pripomínal čisté línie plnokrvníka.
 

What do you think about splitting the breed into show and working bloodlines, where do you belong to and why?

Čo si myslíte o delení plemena na pracovné a výstavné línie a kam by ste sa zaradili vy a prečo? 

My opinion is: to breed pointers that can perform, at least on an elementary level, the tasks the breed was originally used for. I believe if we don‘t „use“ our dogs the breed would suffer by having its basic physical structure modified, its characteristic behaviour altered, its health undermined.
Fortunately, most of the European pointer breeders did not divide their breeding stock into two distinctive groups: neither breeds only show dogs nor only working dogs, as it was the practice in the United Kingdom and in America.

Môj názor je: chovať pointrov, ktorý zvládnu aspoň na základnej úrovni vykonávať úlohy, pre ktoré boli pôvodne vyšľachtení. Verím, že ak nebudeme našich psov „používať“, plemeno utrpí tým, že sa zmení základná stavba tela a charakteristické správanie, podlomí sa ich zdravie.
Našťastie väčšina európskych chovateľov pointrov nerozdeľuje svoj chovný materiál na dve samostatné skupiny, žiaden chovateľ nechová iba výstavných alebo iba pracovných psov ako bolo zvykom vo Veľkej Británii a Amerike.


How many dogs do you have in your kennels right now, do you plan any new crew members?

Koľko jedincov máte momentálne vo vašej CHS, plánujete v blízkej budúcnosti nejaké prírastky?

Now I have 7 pointers in my kennels, the oldest is 15 the youngest is 3 years old. I have a 9 years old yellow Labrador bitch too. I think in the next years I’m going to keep in my possession a pup from my breeding.

Momentálne mám vo svojej chovateľskej stanici 7 pointrov, najstarší má 15 rokov, najmladší 3 roky. Okrem toho mám ešte jednu 9 ročnú žltú labradorku. Myslím, že na budúci rok by som si nechala šteniatko z najbližšieho vrhu.

What do you like to show off recently (show, working, breeder’s or other achievements)?

Čím by ste sa chceli pochváliť v poslednej dobe (výstavné, pracovné, chovateľské a iné úspechy)? 

For me showing, working and breeding belong together. I breed pointers, then show and work with them and if they are good enough for my expectation I use them for breeding. The last few years some very honourable interest have been taken in my puppies from reputed foreign breeders, so I’m pleased with my breeding success. 

Pre mňa vystavovanie, práca so psom a chov idú ruka v ruke. Odchovávam pointrov, potom ich vystavujem a pracujem s nimi a keď splnia moje očakávania, použijem ich ďalej v chove. V posledných rokoch som bola poctená záujmom renomovaných zahraničných chovateľov o šteňatá odo mňa, takže ma veľmi teší taký chovateľský úspech.

 

Tell us about your dog’s living conditions (in kennel, inside the house, dog room, …), food (dry diet, raw meat, homemade diet, …). What about grooming? Do you groom your dogs by yourself or do you prefer grooming saloons?

Povedzte nám niečo o tom, ako žijú vaši psi (vonku na dvore, v kotercoch alebo s vami v dome), aké kŕmenie sa vám najviac osvedčilo (napr. granulované krmivo, domáca strava a pod.) A čo úprava srsti? Pripravujete si svojich psov pred výstavami sami alebo ich radšej zveríte odborníkom?

I have kennels with very big paddocks, I have a dog room and some of my dogs live in the house. They feel very good together, don’t need to keep them separated. The food is various; I feed dry food, raw meat and homemade diet as well.
Luckily, grooming a pointer is a very easy job. The Setter breeds are covered by beautiful long hair, the pointers only need to be covered by hard muscles and shiny, glittering hair, which comes from the good keeping, the balanced diet and lots of galloping. I usually bath my dogs before showing.

Mám kennel s veľkými výbehmi, mám aj dog room (viď vysvetlenie pojmov v rozhovore s p. Maureen Justice) a niektorí z mojich psov žijú v dome. Spolu sa cítia veľmi dobre, nemám dôvod ich oddeľovať. Stravu majú pestrú, kŕmim rovnako granulami, ako aj surovým mäsom a doma pripravovanou stravou.
Našťastie, úprava pointra je veľmi ľahká. Plemená setrov sú pokryté krásnou dlhou srsťou, pointer musí byť pokrytý pevným svalstvom a lesklou srsťou, čo dosiahnete dobrou starostlivosťou, vyváženou stravou a množstvom pohybu v cvale. Pred výstavami zvyknem svojich psov okúpať.
 

 

Do you see any problems and issues in current breeding, which ones do you consider the most important and what is your opinion about them?

Vidíte v súčastnosti nejaké problémy v chove setrov/pointrov, aké a čo si o nich myslíte?

I don’t see serious problems. I believe the Pointer is a healthy, long living breed. However to breed dual purpose pointers on high level isn’t easy because it is very difficult to find suitable breeding partners. Being unpopular breed sometimes it is not easy to find really good suitable new homes for the puppies.

Nevidím žiadne vážnejšie problémy u pointrov. Verím, že pointer je zdravé, dlho žijúce plemeno. I keď nie je ľahké nájsť vhodných chovných partnerov pokiaľ chcete chovať dual purpose pointrov na vysokej úrovni. Nie vždy je ľahké nájsť pre šteniatka dobrý primeraný domov, keďže pointer nepatrí medzi populárne plemená.

 

And last one before the end - which one of your dogs you will never forget about and why?

A na záver – na ktorého svojho psa nikdy nezabudnete a prečo?

During my almost 40 years in the Pointer breed I have many nice, successful memories and I’ve had some really wonderful dogs. Almost impossible to mention just one, let me write about three.

Počas skoro štyridsiatich rokov strávených chovom pointrov som mala niekoľko naozaj úžasných psov a mám veľa pekných spomienok. Je pre mňa skoro nemožné vybrať len jedného psa, preto mi dovoľte spomenúť troch z nich. 

CH Crookrise Pablo 1982-1997 import from UK

Pablo became a canine legend in Hungary and in near-by countries by producing litters of outstanding quality in both looks and working abilities. Despite of early reluctance on the part of elderly judges who spent a lifetime working with HPR-s – Pablo managed to win the judges over by simply being a magnificent dog. Always gave his top form, never disappointed whatever conditions he had to work under.
Field Trials were introduced in Hungary in 1980. From that date we compete our pointers mostly on that competitions. Pablo always performed well at these trials. Pointers normally shine in fields , but Pablo was outstanding when working in water, following the 500m forest “blood-track” on All Round competitions too. He was an inborn fanatic retriever.
He became the top sire and top working English gundog in Hungary for long years.

Pablo sa stal legendárnym psom v Maďarsku a okolitých krajinách keďže produkoval vrhy výnimočnej kvality, čo do vzhľadu aj pracovných vlôh. Napriek počiatočnej váhavosti starších rozhodcov, ktorí strávili život prácou s NKS, Pablovi sa podarilo si získať rozhodcov jednoducho tým, že bol skvelý pes. Vždy išiel naplno, nikdy nesklamal, bez ohľadu na podmienky v ktorých musel pracovať. Field trialy sa objavili v Maďarsku v roku 1980. Od toho času súťažíme s našimi pointrami prevažne na týchto poľných skúškach. Pablo sa na FT vždy dobre predviedol. Napriek tomu, že doménou pointrov je práca v poli, Pablo bol výnimočný pri vodnej práci, na 500 metrov dlhej pofarbenej stope v lese, na všestranných skúškach. Bol rodený vášnivý aportér.
Pablo bol dlhé roky najlepším plemenníkom a najlepším pracovným psom medzi anglickými poľovnými plemenami v Maďarsku.


Pablo

 
HCH,DCH,NLCH,PLCH Sáregresi Snow White Caroline 1996-2010
EuW, Res WW, Middle –Eu W., 3x Amsterdam W., 3xHungarian Clubwinner, 2x Austrian Clubwinner, 2x German Clubwinner, Slovakian Clubwinner, 3x Best in Show.

She was not only a beautiful, very feminin and aristocratic bitch, but a very special character and a fantastic brood bitch as well.
Almost all of the big success of my kennel connected with Caroline....she is the reason why I mostly have orange and white pointers in my kennel.

Caroline nebola len krásna veľmi ženská a aristokratická suka, ale mala veľmi mimoriadnu povahu a bola úžasnou chovnou sukou, matkou.
Skoro všetky veľké úspechy mojej chovateľskej stanice sú spojené s Caroline ... ona je dôvodom, prečo mám vo svojom chove prevažne bielo-žltých pointrov.
 

 


Caroline


ICH, HFTCH Sáregresi Casanova

In 2006 I had a litter with the aim to keep Caroline’s line, and pick up a bitch pup for myself. In that litter there was a boy... a head... an expression which I fell in love with, and which has warmed my heart up every single day till now. He’s become a very successful show dog and sire, but first of all the loveliest character, who is always gentle, kind to everyone and will to please. By the result of our special connection, he won handling by me FT CH title at a very early age, when he was 3 and a half.
He is my „once in my life“ doggy-friend.

V roku 2006 som naplánovala vrh na zachovanie si línie po Caroline s cieľom ponechať si jednu sučku. Vo vrhu bol jeden psík ...hlavička ... výraz, do ktorého som sa zamilovala a ktorý odvtedy teší moje srdce každý jeden deň. Stal sa veľmi úspešným výstavným psom a plemenníkom, ale nadovšetko je jeho nádherná povaha, je vždy jemný, priateľský ku každému a ochotný potešiť. Vďaka nášmu neobyčajnému putu sa stal pod mojim vedením FT šampiónom vo veľmi mladom veku už ako 3 a pol ročný.
Je mojim psím priateľom akého má človek len raz za život.

Marianne Gyárfás
Sáregresi Pointer Kennels
 


Casanova

 Questions and translation by Kristína Pjateková

Otázky a preklad Kristína Pjateková