It is been a pleasure for me to have this little interesting conversation with Mrs. Maureen Justice from famous LIRIC Gordon Setter kennel.

Bolo mi potešením viesť tento malý zaujímavý rozhovor s pani Maureen Justice  z chovateľskej stanice gordon setrov LIRIC.

 

 

Please tell us something about you and your kennel.

Prosím, povedzte nám niečo o sebe a svojej chovateľskej stanici. 

I had my first Gordon Setter 40 odd years ago, namely Carek Blue Chiffon, at that time I also had Irish Setters and Cocker Spaniels. My two children were brought up with these. My Affix LIRIC was based on the names of my daughter and son, ie LI ( Lisa) and RIC (Richard). Whilst my children were still at primary school we purchased Highfields Boarding Kennels and were there for 21 years. During this time my kennel of LIRIC dogs was established.

Svojho prvého gordon setra som mala pred štyridsiatimi rokmi, volal sa Carek Blue Chiffon. V tom čase som mala tiež írskych setrov a kokešpanielov. Obidve moje deti s nimi vyrastali. Meno mojej chovateľskej stanice LIRIC je odvodené od mien mojej dcéry a syna a to LI (Lisa) a RIC (Richard). V čase keď deti chodili ešte do základnej školy sme kúpili Highfields Boarding Kennels (hotel pre psov - pozn. prekladateľa) a strávili sme tam 21 rokov. V tom čase bola založená moja chovateľská stanica LIRIC.

Why did you choose this breed?

Prečo ste si vybrali práve toto plemeno? 

I saw my first Gordon Setter at a friends kennels, I was totally taken with them, the substance, the colour and the character, I have had several breeds over the years in addition to the Gordon but it is always a Gordon that I think about first.

Prvého gordon setra som videla v chovateľskej stanici u priateľov a bola som nimi úplne unesená, ich stavba tela, sfarbenie a povaha. V priebehu rokov som mala niekoľko iných plemien popri gordonoch, ale je to vždy gordon, kto je u mňa na prvom mieste.

What do you think about splitting the breed into show and working bloodlines, where do you belong to and why?

Čo si myslíte o delení plemena na pracovné a výstavné línie a kam by ste sa zaradili vy a prečo? 

It is a pity that the breed appears to have been split into working and show but that is not always the case here and we have several very successful kennels in both fields. It is basically very difficult for the average person who has to work and may have a family to attend to, to find the time to do everything. Also there is not always the land available here to train the dogs to work, or the expertise. Most puppies that are born go to pet homes and as long as they are happy and loved that is all that really matters. I have always admired those people who both trial and show but personally I prefer to show my dogs, it is easier for me.

Je to škoda, že vyzerá že sa plemeno rozdelilo na na pracovnú a výstavnú líniu, ale u nás to nie je vždy tak, máme niekoľko veľmi úspešných chovateľských staníc rovnako na poli výstavnom ako pracovnom. V zásade je veľmi ťažké pre bežného človeka, ktorý je zamestnaný, prípadne má rodinu ktorej sa musí venovať, nájsť si čas na všetko. Rovnako nemá každý priestor kde by mohol so psom trénovať alebo potrebné skúsenosti. Väčšina narodených šteniat ide do domácnosti ako spoločníci, miláčikovi a pokiaľ sú šťastní a milovaní, to je všetko na čom záleží. Vždy som obdivovala ľudí, ktorí so psami chodia na field trial a aj na výstavy, ale ja osobne preferujem predvádzanie svojich psov na výstavách, je to pre mňa ľahšie.

 

Liric Blac Xtasy

 

How many dogs do you have in your kennels right now, do you plan any new crew members?

Koľko jedincov máte momentálne vo vašej CHS, plánujete v blízkej budúcnosti nejaké prírastky?

I only have four Gordons here at the moment as I feel that when you have too many dogs it is difficult to give them each all the individual time they need but when Bronte (Sh.Ch. Liric You’re so Special) has a litter I aim to keep one from her.

Momentálne mám doma štyroch gordonov pretože si myslím, že pokiaľ mate príliš veľa psov, je ťažké venovať sa každému zvlášť v miere ktorú potrebujú, ale keď bude mať Bronte (Sh.Ch. Liric You’re so Special) najbližší vrh, plánujem si nechať od nej jedno šteňa.

What do you like to show off recently (show, working, breeder’s or other achievements)?

Čím by ste sa chceli pochváliť v poslednej dobe (výstavné, pracovné, chovateľské a iné úspechy)? 

I have always shown my dogs and I prefer to do this. I have been very successful over the years but it is always a challenge to do better.

Vždy som svojich psov vystavovala a rada to robím. Za tie roky som bola veľmi úspešná, ale vždy je pre mňa výzvou byť ešte lepší.

Tell us about your dog’s living conditions (in kennel, inside the house, dog room, …), food (dry diet, raw meat, homemade diet, …). What about grooming? Do you groom your dogs by yourself or do you prefer grooming saloons?

Povedzte nám niečo o tom, ako žijú vaši psi (vonku na dvore, v kotercoch alebo s vami v dome), aké kŕmenie sa vám najviac osvedčilo (napr. granulované krmivo, domáca strava a pod.) A čo úprava srsti? Pripravujete si svojich psov pred výstavami sami alebo ich radšej zveríte odborníkom?

All my Gordons live both in the house and outside, in kennels in the summer, and a dog room in the winter, there is electricity, running hot and cold water and it doubles as a grooming room, it is very pleasant in there and I enjoy grooming my dogs there whilst listening to the radio, I find it very therapeutic and the dogs love it. I groom the dogs myself. Their food can vary depending on their taste, their weight and coats. A large proportion of it is a premier dried food but they do have raw chicken wings and tripe as well.

Všetci moji gordoni žijú aj v dome aj vonku. V lete v kenneloch (neexistuje sl. ekvivalent, ide o väčšie, čiastočne kryté výbehy so zateplenými, príp. aj vykurovanými domčekmi, resp. jedným centrálnym, výraz koterec presne nezodpovedá – pozn. prekladateľa) a v zime v dog room ( buď miestnosť priamo v dome, môže byť aj kotolňa alebo technická miestnosť alebo samostatný objekt na záhrade, kde majú psi svoje pelechy, atď., v tomto prípade samostatná stavba – pozn. prekladateľa), kde je elektrina, tečúca teplá a studená voda a slúži aj ako miestnosť na úpravu psov. Je tam veľmi príjemne a ja si tam pri počúvaní rádia vychutnávam starostlivosť o mojich psov. Je to pre mňa ako terapia, relaxačné a upokojujúce a psi to milujú. Svojich psov si upravujem sama. Ich strava závisí od ich chutí, váhy a srsti. Veľkú časť tvorí kvalitné suché krmivo, ale rovnako dostávajú aj surové kuracie krídla a neprané držky. 

Do you see any problems and issues in current breeding, which ones do you consider the most important and what is your opinion about them?

Vidíte v súčastnosti nejaké problémy v chove setrov/pointrov, aké a čo si o nich myslíte?

Breeding is a challenge, always trying to do better. I have found that the mixture of my imported Australian dogs alongside pure English stock has worked well for me. I think that you must breed for temperament, health and to keep within the standard of the Gordon. There will no doubt always be health issues in whatever breed of dog you have but I have found personally that the Gordon nowadays is generally a fit and healthy dog and we have the advantage of various health schemes which should be followed before breeding from any animal. Common sense should prevail and to try and not breed over-exagerations. 

Plemenitba je výzva stále sa usilovať o zdokonaľovanie. Zistila som, že v mojom chove sa mi najviac osvedčilo do čistej anglickej krvi raz za čas primiešať psov, ktorých si priveziem z Austrálie. Podľa môjho názoru je najdôležitejšie pri chove brať na zreteľ v prvom rade temperament, zdravie a držať sa v rámci štandardu gordon setra. Bez pochyby sa zdravotné problémy vyskytujú v každom plemene, ale podľa mňa sú godoni všeobecne zdraví psi a máme výhodu rôznych zdravotných schém, na ktoré treba prihliadať pred použitím zvieraťa v chove. Zdravý rozum by mal zvíťaziť a v chove by sa nič nemalo preháňať.

 

 
Liric High Society 

 

And last one before the end - which one of your dogs you will never forget about and why?

A na záver – na ktorého svojho psa nikdy nezabudnete a prečo?

This question I can answer so easily – Sh. Ch. Liric High Society, I am so proud to have bred her and campaigned her through her fantastic show career, she is still the unbeaten record holder with 48 C.C’s and many Gundog Groups and B.I.S awards to her name. She was not only a delight to show but a fantastic dog to live with and she always pulled all the stops out for me when she was in the big ring, she was a dog in a million. I still miss her greatly. However, Sh.Ch. Liric Blac Xtasy has also been a tremendous ambassador for the breed as well with her lovely temperament and easy effortless style whilst on the move. She was awarded the bitch CC at Crufts 2009 and BOB at Crufts in 2010, she is now in her 9th year but she still loves being shown albeit it is now just in veteran classes.

Túto otázku viem ľahko zodpovedať - Sh. Ch. Liric High Society. Som veľmi hrdá na to, že som ju odchovala a sprevádzala ju počas jej úžasnej výstavnej kariéry. Zostáva stále neporazenou držiteľkou najvyššieho počtu 48 C.C’ (v tomto prípade najlepšia suka výstavy vyššieho typu v rámci plemena – pozn. prekladateľa) a získala mnoho víťazstiev v Gundog Group (skupina zahŕňajúce poľovné plemená podľa členenia Kennel Club – pozn. prekladateľa) a titulov BIS – najkrajší pes výstavy. Ale nielen vystavovať ju bolo potešenie, život s ňou bol fantastický a vždy v záverečných súťažiach zo seba vydala všetko, ona bola jednou z milióna. Stále mi veľmi chýba. I keď, aj Sh.Ch. Liric Blac Xtasy je rovnako skvelým ambasadorom plemena so svojou milou povahou a štýlom pohybu ľahučkým, akoby bez námahy. Získala titul CC na Crufts 2009 a titul BOB na Crufts 2010. Má teraz už 9 rokov, ale stále miluje predvádzanie sa vo výstavnom kruhu, aj keď teraz už iba v triede veteránov.

Thank you.

Ďakujeme. 

Questions and translation by Kristína Pjateková

Otázky a preklad Kristína Pjateková