It is been a pleasure for me to have this little interesting conversation with Ms. Marita Peuhkuri  from famous BLUE BALTIC´S English Setter kennel.

Bolo mi potešením viesť tento malý zaujímavý rozhovor s pani   Maritou Peuhkuri   z chovateľskej stanice anglických  setrov   BLUE BALTIC´S.

 

Please tell us something about you and your kennel.

Prosím, povedzte nám niečo o sebe a svojej chovateľskej stanici. 

Hello! My name is Marita Peuhkuri and I live in Finland. I breed English Setters under Blue Baltic´s kennel name. My first litter has been born in 2001, under Tuliketun kennel name, and the first my very own litter was born in 2003. During these 10 years I have had 14 litters. Behind all my litters is my „Once in a Life Time“ English Setter Int Sh Ch & Rus/Lt/Pl/Lv Ch & European Winner 2000 & Finnish Winner 2003-2004 & Polish Winner 2000 & Swedish Winner 2001 & Baltic Winner 1998-2000 Tuliketun Utu-Keiju. She is my first breeding bitch, both healthy and beautiful!

Zdravím. Volám sa Marita Peuhkuri a žijem vo Fínsku. Vo svojej chovateľskej stanici Blue Baltic´s chovám anglických setrov. Svoj prvý vrh som odchovala v roku 2001 pod menom a záštitou chovateľskej stanice Tuliketun a môj prvý vrh pod vlastným menom sa narodil v roku 2003. Počas týchto desiatich rokov som odchovala 14 vrhov. V rodokmeňoch všetkých mojich vrhov je pes môjho života (v tomto prípade suka) Int Sh Ch & Rus/Lt/Pl/Lv Ch & European Winner 2000 & Finnish Winner 2003-2004 & Polish Winner 2000 & Swedish Winner 2001 & Baltic Winner 1998-2000 Tuliketun Utu-Keiju. Bola mojou prvou chovnou sukou, zdravou aj krásnou!
 

Why did you choose this breed?

Prečo ste si vybrali práve toto plemeno? 

I have to say that it was quite much a coincidence! I was considering between several breeds, but near our home lives the breeder of Tuliketun kennel, Mrs. Eine Latva-Kokko, and she had then litter of Am Ch Fieldplay´s Key Coloration and Barnsett Amiable Orange By Fairray. When I met these wonderful parents, my decision was done  I have found later that that this is a breed to which you are devoted: when you have had one ES, also the next dog will be ES.

Musím povedať, že to bola do veľkej miery náhoda! Zvažovala som viac plemien, ale blízko nášho domova žije chovateľka pani Eine Latva-Kokko, CHS Tuliketun a v tom čase mala vrh od Am Ch Fieldplay´s Key Coloration a Barnsett Amiable Orange By Fairray. Keď som stretla týchto úžasných rodičov, bolo rozhodnuté.  Neskôr som zistila, že toto je plemeno, ktorému človek prepadne, keď máte prvého psa anglického setra, aj ďalší pes bude anglický seter.

 

What do you think about splitting the breed into show and working bloodlines, where do you belong to and why?

Čo si myslíte o delení plemena na pracovné a výstavné línie a kam by ste sa zaradili vy a prečo? 

My dogs are from American show bloodline. I think an English Setter must have a construction that fits also to hunting (I mean a dog must be ABLE to hunt by it´s construction), and in my mind ES from American bloodline have that kind of body construction: they are elegant, not too heavy, and they can move easily. I like also some ES from British show bloodline.

I value very highly hunting type ES, and it is VERY important to preserve that original bloodline. But in my mind it is also a richness when this breed is so versatile/many-sided. I have not yet found a good word to show type ES... because families are really active with their „show type“ ES and have very different hobbies with them. Dog shows are only a VERY little part of any dog´s life – at least I hope so!

Moji psi pochádzajú z americkej výstavnej línie psov. Myslím, že anglický seter musí mať stavbu tela, ktorá mu musí umožňovať poľovať a podľa mňa anglickí setri z amerických línií majú tento typ stavby tela: sú elegantní, nie príliš ťažkí, s ľahkým pohybom. Páčia sa mi aj niektorí psi z anglickej výstavnej línie.

Veľmi si cením pracovný typ anglického setra a je veľmi dôležité zachovať pôvodné línie. Podľa mňa je obohacujúce, keď toto plemeno neslúži len na jeden účel. Výstavný typ – to možno nie je dobrý výraz, pretože vo veľa rodinách žijú „výstavní psi“ veľmi aktívne, majú veľa rôznych koníčkov, športov. Výstavy psov sú len malou časťou života psov – aspoň ja v to dúfam!

 

How many dogs do you have in your kennels right now, do you plan any new crew members?

Koľko jedincov máte momentálne vo vašej CHS, plánujete v blízkej budúcnosti nejaké prírastky?

I have at home fours English Setters: Ch. Tuliketun Runotar (10 years), Ch. Blue Baltic´s Legend Lives On (4 years) and Ch. Blue Baltic´s Smiley Face (almost 2 years). We have also a Westie 
I want to keep all my dogs in good condition (muscles and coat) so I will not take more dogs at home. But I have very many placing bitches, meaning that they live in other people´s homes, but I have an option to breed them. I think this is very good arrangement. I want that our home looks a human home, not a kennel!

Mám doma štyroch anglických setrov: Ch. Tuliketun Runotar (10 rokov), Ch. Blue Baltic´s Legend Lives On (4 roky) a Ch. Blue Baltic´s Smiley Face (skoro 2 roky). Tiež máme westíka. 
Chcem, aby boli moji psi v dobrej kondícii (svalstvo a srsť) a preto si doma nechcem nechať viac psov. Ale má veľa súk v spoluvlastníctve, to znamená, že žijú u druhých ľudí, ale mám právo na nich chovať. Myslím, že toto je veľmi dobré usporiadanie. Chcem, aby náš dom vyzeral ako ľudský príbytok, nie ako psinec! 

 

What do you like to show off recently (show, working, breeder’s or other achievements)?

Čím by ste sa chceli pochváliť v poslednej dobe (výstavné, pracovné, chovateľské a iné úspechy)? 

Well... please, visit our web site  www.bluebaltics.com. There you can read more.

No ... navštívte prosím našu stránku www.bluebaltics.com. Tam sa dozviete viac.

 

Tell us about your dog’s living conditions (in kennel, inside the house, dog room, …), food (dry diet, raw meat, homemade diet, …). What about grooming? Do you groom your dogs by yourself or do you prefer grooming saloons?

Povedzte nám niečo o tom, ako žijú vaši psi (vonku na dvore, v kotercoch alebo s vami v dome), aké kŕmenie sa vám najviac osvedčilo (napr. granulované krmivo, domáca strava a pod.) A čo úprava srsti? Pripravujete si svojich psov pred výstavami sami alebo ich radšej zveríte odborníkom?

In Finland our dogs live only inside the house because of the climate. Our dogs are family members, they sleep in our sofas, our beds etc. They live with us – with me and my husband and our three children. We do not have separate kennel rooms, also puppies live with us. It´s important that puppies are accustomed with family noices, TV etc.
I give to my dogs both industrial dog food and home food – when I have vacation I give them more home food, meaning porridges and raw meat.
I do home grooming myself, but when we have some important dog show, my professional groomer friend makes grooming.

Vo Fínsku žijú naši psi len vnútri domov, kvôli podnebiu. Naši psi sú pre nás členovia rodiny, spia na našich pohovkách, posteliach atď. Žijú spolu s nami – so mnou, mojim manželom a tromi deťmi. Nemáme zvlášť priestory pre psov, aj šteniatka vyrastajú s nami. Je to dôležité, lebo takto sú šteniatka zvyknuté na hluk v domácnosti, televízor atď.

Moji psi dostávajú oboje, priemyselné psie krmivo aj domácu stravu. Keď mám prázdniny(je učiteľka – pozn. prekladateľa) dostávajú viac domácej stravy a to ovsenú kašu a surové mäso.
O úpravu psov sa starám sama, len keď máme pred sebou dôležitú výstavu tak ich upravuje môj kamarát profesionál.

 

Do you see any problems and issues in current breeding, which ones do you consider the most important and what is your opinion about them?

Vidíte v súčastnosti nejaké problémy v chove setrov/pointrov, aké a čo si o nich myslíte?

Healthy is ALWAYS the most important thing. So far my lines have been very healthy (knocking on the wood…) but we have to be always “awake” with this issue.

Zdravie je VŽDY najdôležitejšie. Doteraz sú psi z mojich odchovov a ich potomkovia veľmi zdraví (klop, klop na drevo) ale vždy treba byť v strehu.

 

And last one before the end - which one of your dogs you will never forget about and why?

A na záver – na ktorého svojho psa nikdy nezabudnete a prečo?

 I will never forget our Queen, „Lola“, that one which I mentioned at first, Tuliketun Utu-Keiju. She indeed was very beautiful, but she was also very healthy (13 years) AND she has produced in her offspring several World Winners, European Winners, International Show Champion, American Champions, numeral national Winners and Champions. I think she is in that way NUMBER ONE in whole Europe, and she has a huge paw print as a whole in our continent. After Lola I have to mention next English Setters:

- C.I.E. Pl & Ltu & Rus & Lv Champion, World Winner -08, European Winner -06, FinW-05&07, SwedW-07, BaltW-06, EstW-05&07, LtuW-05-06-07 Blue Baltic´s Ice Crystal
- C.I.E. Fin & Germ(VDH) & At Lux & & Svk & Svn Champion, World Winner 2009, European Winner 2006, BelgW-07, FinW-06, GermBdSgr-06&-08, AtBdSgr-05&-08 Blue Baltic´s Iceartist Victor
- INT & It & Lux & Pol & Hr & San Marino Champion, World Winner -06, European Winner -07, Mediterranean Winner -06, Polish Winner -06, EurJW-05, Croatian Winner -07, HunJCH Blue Baltic´s Surfn´ Catalina
- C.I.E. American & By Champion, World Winner 2009, Nordic Winner 2007, Baltic Winner 2009, Nordic Junior Winner 2007, Lithuanian Winner 2009 Blue Baltic´s I´m A Legend
- World Winner 2010 & Finnish Winner 2009 & Finnish Junior Winner 2009 & Nordic Junior Winner 2009 Blue Baltic´s Valse Lyrique
- C.I.E., By Champion, Nordic Winner 2009, Finnish Winner 2008 Blue Baltic´s Legend Lives On
- C.I.E. American & Lv Champion, Lv & EstW-10 BaltW-10 Blue Baltic´s Classic Legend

I´m so proud of these English Setters – and very many promising young ES are developing.
Thank you, when I have this possibility to tell about kennel Blue Baltic´s!

Nikdy nezabudnem na našu kráľovnú „Lolu“, ktorú som už spomínala - Tuliketun Utu-Keiju. Bola vskutku krásna, ale aj veľmi zdravá (13 rokov) a medzi jej potomstvom je niekoľko svetových víťazov, európskych víťazov, interšampiónov, amerických šampiónov, mnoho národných víťazov a šampiónov. Myslím si, že v tomto je naozaj ČÍSLO 1 v celej Európe a zanechala veľký odtlačok svojej labky na celom našom kontinente. Po Lole musím spomenúť ešte týchto anglických setrov:
- C.I.E. Pl & Ltu & Rus & Lv Champion, World Winner -08, European Winner -06, FinW-05&07, SwedW-07, BaltW-06, EstW-05&07, LtuW-05-06-07 Blue Baltic´s Ice Crystal
- C.I.E. Fin & Germ(VDH) & At Lux & & Svk & Svn Champion, World Winner 2009, European Winner 2006, BelgW-07, FinW-06, GermBdSgr-06&-08, AtBdSgr-05&-08 Blue Baltic´s Iceartist Victor
- INT & It & Lux & Pol & Hr & San Marino Champion, World Winner -06, European Winner -07, Mediterranean Winner -06, Polish Winner -06, EurJW-05, Croatian Winner -07, HunJCH Blue Baltic´s Surfn´ Catalina
- C.I.E. American & By Champion, World Winner 2009, Nordic Winner 2007, Baltic Winner 2009, Nordic Junior Winner 2007, Lithuanian Winner 2009 Blue Baltic´s I´m A Legend
- World Winner 2010 & Finnish Winner 2009 & Finnish Junior Winner 2009 & Nordic Junior Winner 2009 Blue Baltic´s Valse Lyrique
- C.I.E., By Champion, Nordic Winner 2009, Finnish Winner 2008 Blue Baltic´s Legend Lives On
- C.I.E. American & Lv Champion, Lv & EstW-10 BaltW-10 Blue Baltic´s Classic Legend
Som taká hrdá na týchto setrov a ďalší nádejní angličania sú vo vývoji. 
Ďakujem, že som mala tú možnosť porozprávať vám o chovateľskej stanici Blue Baltic´s!

 

 

 

Questions and translation by Kristína Pjateková

Otázky a preklad Kristína Pjateková