Pre nás všetkých bol  druhý deň  príjemným prekvapením pri pohľade na počet štartujúcich vodičov a  zastúpenie plemien. Na štart do jednotlivých tried sa včetne T.A.N. dostavilo  14 ks POI, 4 ks GS, 2 ks IS, 3 ks NKS a 2 ks MKS. Na základe tohto stavu si museli rozhodcovia rozdeliť počty  psov aj v tých istých triedach na viac skupín. Nevýhodou  v daných porastoch boli vypustení bažanti  pre ktorých nízky  porast nebol prekážkou, ktorú dostatočne využili a vzdialii sa z uvedenej parcely, čím čiastočne sťažili prácu rozhodcom. Pre tieto termíny sú myslím najvhodnejšie jarabice a orebice, ktoré  tak neunikajú. Otázkou je kde ích v jarnom období zakúpiť, nakoľko farmové chovy v tomto období obyčajne si základné stáda párikujú  kvôli znáške, ale ak chceme mať účasť na naších FT budeme musieť tento problém riešiť aj keď sú to pomerne veľké náklady.
Trieda páry.
Št.č.1. Csilaghegyi Foltos IPHIGENIA –Ignacz Judit- POI
predviedla ďaleké priestorné hľadanie s dobrým využívaním vetra, s  dobrým štýlom nosením hlavy s dobrou spoluprácou s vodičkou, s výborným kľudom pred zverou a po výstrele. 1 x vystavila na prázdno, ďaľšie  vystavenie bolo spontánne s výborným postupovaním, nemala možnosť priznávať hodnotená  15.b. VD.
Št.č.2. JESICA Gigi Slovakia Hazuchová Anna - POI
suka pomerne dobrého hľadania, dobrého tempa štýlová s dobrým držaním hlavy v priebehu celého behu. Spolupráca s vodičkou dobrá čo bolo poznať na poslušnosti. V druhom behu priznávala partnerovi, ktorý vystavoval na  prázdno mala smolu, že v o vymedzenom čase nedošla do zveri preto nebola hodnotená.
Št.č.3. Saregresi Galland LAD – Dr.Bencze Attila - POI
v 3 min.našiel bažanta,ktorého nevystavil a chytil z toho dôvodu bol hodnotený NEOBSTÁL.
Št.č.4. BETY Cromlix – Vrbický Miroslav - GS
v 4.min.mala možnosť vystaviť bažanta, prišlo ku kontaktu s nim z toho dôvodu NEOBSTÁLA.
Št.č.5. CHOCOLATE Ellie Scandiaca – Zattovicz Roman - POI
Široký záber, systematické hľadanie, veľmi dobré nesenie hlavy, elegantný pohyb v štýle plemena, dobrá rýchlosť, v rukách vodiča absolutne kľudná pred zverou a po výstrele, vystavenie v štýle plemena, hodnotená  15.b. VD. 
 
Trieda solo.
Št.č.1. ACORA Richard Slovakia - Weis Filip - POI
hľadanie aktívne, ďaleké, systematické, pohyb rýchly, dobrý štýl výborné nesenie hlavy, v 4.min.vystavuje na prázdno, v 7.min zajaca preukázaným kľudom, výborná spolupráca s vodičom, v ďaľšej min. vystavuje pernatú v štýle pointra s perfektným postupovaním, po vzlietnutí a výstrele absolutne kľudná.  Hodnotená  15.b. VD.
Št.č.2. DEBIE z Tismeníc – Lackovič Robert - POI
suka s dobrým štýlom, nesením hlavy, slabšej poslušnosti v 3 min. sa dostáva mimo vplyvu preto bola hodnotená NEOBSTÁLA.
Št.č.3. ANGIE Richard Slovakia - Málek Martin - POI
hľadanie priestorné, veľmi dobre nesenie hlavy, dobrá rýchlosť, slabá poslušnosť, tak isto sa dostáva mimo vplyvu hodnotená  NEOBSTÁLA.
Št.č. 4. MIA Jay Slovak Base - Mgr.Sojková Dagmar - IS
pomerne dobré využívanie vetra, pomaľšie hľadadanie, chvíľami dobré nesenie hlavy, menej poslušná, viac krát sa dostala mimo vplyvu vodičky avšak vždy sa  vrátila do časového limitu, vystavenie bažanta pevné,  klud s podporou. Hod. 6 b. DOBRÁ.
Št.č.5. ATOS Richard Slovakia - Mezovský Matej - POI
hľadanie menej systematické, nedostatočné využívanie terénu, jednostranné hľadanie, pohyb dobrý, nesenie hlavy korektné hodnotený NEOBSTÁL
Št.č.6. JUMBO Gigi Slovákia - Ing.Hanincová Anna - POI
pomerne dobré hľadanie, mohlo byť systematickejšie, štyl,držanie hlavy dobré, po vystavení  a výstrele vyrazil no na povel sa okamžite vrátil. Vystavenie bolo v štýle plemena pevné hodnotený 7 b. DOBRÝ.
Št.č.7. JASMINE Gigi Slovákia-Weis Filip - POI
ďaleké priestranné hľadanie s využívaním vetra, suka s dobrým  pohybom, štýlom, nosením hlavy, s dobrým kontaktom na vodiča, pevného vystavovania s výborným postupovaním po vystrele vyštartovala za zverou na povel sa vrátila hodnotená 8.b. DOBRÁ.
Št.č.8. Independent EDD Scandiaca - Zattovicz Roman - POI
hľadanie priestorné, systematické, výborný pohyb v štýle plemena s veľmi dobrým nesením hlavy počas celého behu. Dobrý kontakt s vodičom dobrá poslušnosť absolutné kľudy pred zverou a výstrele. V pravej  strane pri hľadaní  otáčky dolu vetrom, 1 x vystavenie bez preukázania zveri. Vystavenie pevné v štýle plemena hodnotený 12 b.VD.
 
Trieda páry II.sk.
Št.č.1. JAMAL Gigi Scandiaca - Kvasńovský Maroš - POI
spočiatku hľadanie priestorné v dobrom tempe ku koncu smierńuje tempo, raz sa dostal mimo vplyvu vodiča avšak do limitu sa vrátil. Dobrý pohyb štyl, držanie hlavy, všetko korektné v rámci plemena, spolupráca s vodičom dobrá. v 2 mi. vystavuje bažanta, vystavenie nebolo  pevné nakoľko bažant vzlietol, pri vzlietnutí a strelbe dostal povel hodnotený 6 b.DOBRÝ.
Št.č.2. ATREI z Tomaníkových vŕškov - Mgr. Pjatek Slavomír - GS
Pomerne priestranné hľadanie, menej systematické, netypický pohyb GS, štyl nespĺňa kritéria  pre túto súťaž, hodnotený NEOBSTÁL.
Št.č.3. SANNY Fransto - Mgr. Pjateková Kristína - GS
hľadanie krátke, nesystematické, pomalé netypický štýl pre GS, nízke nosenie hlavy hodnotená NEOBSTÁLA.
Št.č.4. Saregresi Cupido ARROW - Redey Peter - POI
krátke, pomalé hľadanie, dobré nosenie hlavy, strnulý pohyb, nespĺňa parametre skúšok a plemena, hodnotený NEOBSTÁL.
 
Trieda kontinentálne stavače.
Št.č.1. VIKI z Potônskej lúky – Kovács Jozef  - NKS
hľadanie dobré, dobrý pohyb, štyl, držanie hlavy, v 5. min. vystavila jarabicu, nahle vystavovanie opúšťa a vracia sa k vodičovi  z toho titulu NEOBSTÁLA.
Št.č. 2. HASAN Max Zoani – Čech Michal - MKS
hľadanie pekné priestorné s využívaním terénu, dobrý pohyb, štyl držanie hlavy, s dobrou spoluprácou s vodičom, v  5. min. vystavil jarabicu postúpil po vzlietnutí a výstrele dostal povel hodnotený  12 b. VD.
Št.č.3. DUNA z Tišnovských revírov - Trejbal Jaroslav - MKS
dobrý pohyb, systém, nosenie hlavy  v 5. mi vystavila jarabicu, ktorú štve a nakoniec chytí z toho dôvodu  NEOBSTÁLA.
Št.č.5. HARDI od Gložinica – Kovács Jozef - NKS
Trailové hľadanie, široký priestor, nesenie hlavy, v 1. min vystavil jarabicu postúpil, zver nevzlietla preto nebolo vystrelené, v daľšom behu sa dostal mimo vplyvu  preto NEOBSTÁL.
Št.č.6. UNO z Potônskej lúky - Ing.Takács Zsolt - NKS
Pes vynikajúceho priestorného hľadania, dobrého nosenia hlavy v rukách vodiča, v 12 min. vystavil jarabicu na povel postúpil po vzlietnutí a výstrele absolutne kľudný –vynikajúca práca hodnotený  17.b. VÝBORNÝ.
 
Trieda  T.A.N.
Št.č. 1. ZARA Otis z Holubické stráne - Benkovská Naďa - GS
priestorné hľadanie s využívaním vetra a terénu, na ten vek veľmi dobrý pohyb počas celého behu, nosenie hlavy v štýle plemena dobrý kontakt s vodičkou  v 8. min pevné vystavenie jarabice s postúpením, kľud musel byť s podporou, treba na ňom popracovať hodnotená  USPELA. 
Št.č.2. PENY Meškov dvor - Fajnorová Dominika - IS
hľadanie s počiatku dobré, postupne upadajúci pohyb tak isto nosenia hlavy od 5. min. prerušované hľadanie so zaľahovaním suky, čo nezodpovedá plemenu  preto bola hodnotená NEUSPELA.
Št.č.3. Menti OTARDA Tiszato - Dugovič Ivan - POI
ďaleké priestorné hľadanie s výborným využívaním vetra a terénu, rýchleho pohybu v štýle plemena, výborného nosenia hlavy počas celého behu, s dobrými  reakciami na vodičové povely, 3 x vystavila jarabicu pevne vystavila, ktorú 3 x ustalovala, to som od roku 1978 videl  u POI 2 x.hodnotená  USPELA.
 
Na záver treba i touto cestou poďakovať všetkým, ktorí prispeli ku zdarnému priebehu týchto skúšok hlavne p. Ing.Vajčimu, ktorý bol pozorným organizátorom a má pochopenie pre kynológiu s jeho kolektívom.  
 
Spracoval M. Korič