Nové pokyny:
v sobotu aj v nedeľu v dňoch 17.-18.10.2020 bude zraz o 8,00 hod na parkovisku Strelnica Štrky - Trnava, Štrky 5876, 917 01 Trnava.
GPS súradnice: 48°23'54.7"N 17°34'18.7"E
48.398528, 17.571861
 
Odtiaľ sa všetci presunieme priamo do revíru. 
Keďže došlo k náhlej zmene miesta konania, upozorňujeme vodičov, že ubytovanie na tejto akcii nezabezpečujeme.
Žiadam vodičov, aby boli štartovné poplatky riadne uhradené vopred na číslo účtu podľa propozícií. Administratíva ráno na mieste bude obmedzená len na registráciu.
 
Upozorňujeme, že z dôvodu vyhlásených opatrení ÚVZ SR (platné od 1.10.2020 k organizácii hromadných podujatí, zverejnené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR https://www.uvzsr.sk/)
nemôžeme podávať jedlo a mať otvorený bufet, teda stravu a občerstvenie počas dňa si zabezpečí každý vodič samostatne.  
Zvážte prosím účasť viacerých členov rodiny, resp. osôb sprievodu, keďže hromadné akcie sú obmedzené na 50 účastníkov vrátane personálu, organizátorov a rozhodcov.
 
Žiadame o dodržiavanie nariadení, keďže nám počas celého dňa môže prísť kontrola:
NOSENIE RÚŠOK počas celého dňa s výnimkou len
a) osoby pri výkone športu,
b) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, 
umývanie a dezinfekcia rúk (zabezpečí si každá osoba samostatne)
ZÁKAZ podávania rúk
ráno pri registrácii mi nahlásite počet osôb a ich mená/údaje, ktoré s Vami prišli a budú počas dňa
 
Z SPK sme obdržali nasledovné inštrukcie:
 

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

- zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

- zákaz podávania rúk,

- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,

 

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

 

V prílohe posielam ešte oznam a súpis opatrení týkajúci sa našej akcie. Žiadame vodičov a účastníkov, aby sa s prílohami riadne oboznámili.
 
S pozdravom,
 
Patrícia Rusňáková
ekonóm klubu SKPS

tel.č. 00421 908 303 966
 
Slovenský klub pointrov a setrov usporiada v dňoch 17.-18.10.2020 Národný Field Trial s udeľovaním titulu C.A.C.T.
prístupný pre všetky plemená stavačov
Pripravené budú kvalitné terény, dobre zazverený revír a výborný predpoklad výskytu jarabíc.
!!! SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky !!!
Prihlášku nájdete tu: http://pointerseter-klub.sk/…/na-stiah…/category/1-prihlasky
Pokyny k prihláseniu:
1) riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
a) Upozorňujeme vodičov, že prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.
b) Na prihlášku je NUTNÉ uviesť konkrétny beh t.j. Páry / Sólo / Derby - Sólo / Páry / TAN
c) UPOZORŇUJEME, že prihlásenie na konkrétny beh je záväzné a prípadné zmeny sú možné len po schválení organizátorom a za administratívny poplatok 10 eur
d) uzávierka prihlášok je 07.10.2020
2) Úhrada štartovných poplatkov musí byť pripísaná na účet SKPS do 12.10.2020
V prípade nepripísania úhrady do dňa uzávierky, bude prihláška považovaná za bezpredmetnú.
Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov
IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
SWIFT code/BIC: GIBASKBX
*POZOR NA ÚČET KLUBU UHRÁDZAŤ LEN ŠTARTOVNÉ POPLATKY!
Štartovný poplatok nebude vrátený pokiaľ nebude nahlásená neúčasť účastníka do 5tich dní pred konaním súťaže, to neplatí v prípade hárania feny, zranenia psa, alebo ochorení psa, čo musí byť doložené pri veterinárnej prehliadke ráno v deň súťaže veterinárnym nálezom.
 
Štartovné poplatky:
25,- €/pes – derby, T.A.N. člen SKPS
30,- €/pes – FT člen SKPS
35,- €/pes – ostatní účastníci TAN, derby, FT
V prípade viacerých psov u jedného vodiča, bude odrátaný poplatok:
-5,00 €/ druhý a každý ďalší pes
Všeobecné pokyny:
Zbor rozhodcov deleguje KR SPZ Bratislava.
Skúša sa podľa medzinárodných pravidiel Field Trial a skúšobného poriadku pre T.A.N.. Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach. Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poranenie psa.
Poplatok za prihlásenie na skúšky,  je záväzný a po vyhlásení uzávierky organizátorom sa stáva splatným v deň konania skúšok.
Prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.
Poprosím nezabudnite si priniesť riadne vyplnenú prihlášku, preukaz o pôvode - rodokmeň psa a očkovací preukaz.
Vodič pri veterinárnej prehliadke predloží veterinárne osvedčenie z miesta bydliska, že: a/ pes je klinicky zdravý b/ je vakcinovaný proti besnote min. 1 mesiac pred súťažou - max. 1 rok c/ bol minimálne 1 mesiac a maximálne 1 rok pred súťažou vakcinovaný proti psinke a parvoviróze. Choré psi a honcujúce sa suky budú zo skúšok vylúčení.
Skúšky sú otvorené pre všetky plemená stavačov. Stavač musí byť zapísaný v plemennej knihe uznanej FCI.
Vodiči sa prepravujú na miesta skúšok na vlastné náklady.
Prihlásením psa na F.T. majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.
Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov každý účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, evidencie a spracovania výsledkov Field Trialu pre potreby SKPS a SPZ.
Riaditeľ: Martin Adámek
Ekonóm: Patrícia Rusňáková
Usporiadateľ: SKPS
 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava 

sp. zn.: OLP/7694/2020 

Bratislava, 30.09.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdraviaOZNAM


Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia!V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii!

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

- detí do 3 rokov veku, 

- osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,

- osoby pri výkone športu, 

- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

- zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám

 

A) S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia: 

- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov, 

- pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

 - na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,

- zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

 

B) S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

 

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka), 

- zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje, 

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

 - hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, 

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: 

ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

- zákaz podávania rúk, 

- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami,

to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že 8 tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, 

- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, uvedené sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, 

- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí, 

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri, 

- v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

 

  Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.

 

             hlavný hygienik Slovenskej republiky