Slovenský klub pointrov a setrov pozýva všetkých členov klubu na Výročnú členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční 10. marca 2019 o 9:30 hod. v reštaurácii Taxon v Matúškove.

 

Program VČS:

1.      Zahájenie

2.      Voľba pracovného predsedníctva a zapisovateľky

3.      Voľba mandátovej a návrhovej komisie

4.      Voľba overovateľov zápisnice

5.      Správa mandátovej komisie

6.      Kontrola uznesení z minulého roku

7.      Správa predsedu

8.      Správa ekonómky

9.      Správa matrikára

10.  Správa výcvikára

11.  Správa poradcu chovu pre POI

12.  Správa poradcu chovu pre AS

13.  Správa poradcu chovu pre GS

14.  Správa poradcu chovu pre IS a IČBS

15.  Správa Dozornej rady

16.  Vyhodnotenie súťaže o najúspešnejšieho pracovného a výstavného psa klubu za rok 2018

17.  Návrh výboru na zvýšenie štartovného a zvýšenia vekovej hranice na TAN

Obedová prestávka

18.  Diskusia

19.  Správa návrhovej komisie

20.  Uznesenie z VČS

21.  Schválenie uznesenia

22.  Záver

 

Tešíme sa na Vás!

 

Výbor SKPS 

 

 

 

Vážení členovia klubu SKPS,
členské príspevky na rok 2019 môžete uhradiť viacerými spôsobmi:

1. poslať na č. účtu IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003 , SWIFT code: GIBASKBX

2. osobne na Výročnej členskej schôdzi v Matúškove dňa 10.03.2019

3. osobne na našej najbližšej klubovej akcii - NFT

Členský poplatok na rok pre člena SPZ /poľovník/ je vo výške 10€

Členský poplatok pre nečlena SPZ /nepoľovník/ je vo výške 12€

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť Vaše meno a obec a ako variabilný symbol rok,

 za ktorý platíte členské.