5.3.2017 Výročná členská schôdza

Slovenský klub pointrov a setrov pozýva všetkých členov klubu na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 5. marca 2017 o 9:00 hod.  v reštaurácii Taxon v Matúškove pri Galante.

Tento rok prebiehajú voľby, vaša účasť je nevyhnutná. Každý z Vás môže rozhodnúť, ktorým smerom sa sa bude klub uberať. Tešíme sa na vás!


Program:

 1. Zahájenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 4. Voľba volebnej komisie
 5. Voľba overovateľov zápisnice
 6. Voľba zapisovateľov
 7. Správa predsedu klubu a kontrola uznesení z minulého roku
 8. Správa ekonóma klubu a finančný plán na rok 2017
 9. Správa matrikára klubu
10. Správa revíznej komisie
11. Správa výcvikára klubu
12. Správa poradcu chovu AS
13. Správa poradcu chovu GS
14. Správa poradcu chovu IS a IČBS
15. Správa poradcu chovu POI
16. Vyhodnotenie súťaže o najúspešnejšieho pracovného a výstavného psa SKPS za rok 2016
17. Návrh na zmenu skúšobného poriadku pre T.A.N.
- zmeniť v čl. č 3: Testu sa môžu zúčastniť všetci jedinci vo veku od 12 mesiacov. Na :Testu sa môžu zúčastniť všetci jedinci vo veku od 6 mesiacov.
- zmeniť v čl. č. 4: Psi musia byť skúšaní minimálne dvoma rozhodcami, ktorých vyberie výborklubu. Za: Psi musia byť skúšaní minimálne jedným rozhodcom, ktorých vyberie výbor klubu.
- vypustiť v čl. č. 7 vetu: Čas trvania skúšky môže byť max.15 minút,  podľa okolností, akú príležitosť pes bude mať.  V prípade nedostatku zveri v danej lokalite môže byť psovi poskytnutý nový priestor na 5-10 minút alebo vypustená zver. ( Zver musí byť vypustená deň pred skúškou . )
18. Diskusia

Obedová prestávka

19. Správa mandátovej komisie
20. Voľby: hlasovanie môže byť verejné alebo tajné ( hlasovacie lístky)
volby kndidátov do výboru a KaRK
Prestávka na sčítanie hlasov
21. Správa volebnej komisie
22. Uznesenie
23. Záver

Hlasovania sa môžu zúčastniť len členovia klubu.

V prípade, že nemáte uhradené členské príspevky na rok 2017 a budete uhrádzať prevodom na účet, prikladáme bankové spojenie klubu:

Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov
Číslo účtu: 0019191003 / 0900
IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
SWIFT code/BIC: GIBASKBX
Adresa banky: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37Bratislava
Členský poplatok na rok pre člena SPZ /poľovník/ je vo výške 10€
Členský poplatok pre nečlena SPZ /nepoľovník/ je vo výške 12€
Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť Vaše meno a obec a ako variabilný symbol rok, za ktorý platíte členské.
Ak platíte členské na viacej rokov dopredu, uveďte prvý a posledný rok (napr. za tri roky : 20152017)

 
Výbor SKPS