Štatút skúšok pre „Letný pohár Slovenského klubu pointrov a setrov

 

Článok I

Slovenský klub pointrov a setrov (SKPS) organizuje Letný pohár SKPS najmä na prezentáciu jedincov používaných v chove - chovných súk a psov, ale zároveň aj na prezentáciu mladých jedincov. Na týchto skúškach si chovatelia a potencionálni záujemcovia o plemená pointrova setrov môžu pozrieť prácu jednotlivých psov s dôrazom na jej štýl; či už psov používaných v plemenitbe, ale aj pracovné kvality ich odchovov.

Tieto skúšky sú organizované Slovenským klubom pointrov a setrov, ktorý je zodpovedný za ich priebeh. Táto skúška oprávňuje pre zaradenie do chovu.

 

Článok II

Letný pohár SKPS sa posudzuje podľa skúšobného poriadku pre Field Trial letného typus úpravami uvedenými nižšie. Je prípustný plemenám britských stavačov (pointer a setre). 

Ku skúške nie sú pripustené suky v druhej polovici kotnosti a dojčiace suky. Počas celých skúšok je zakázané predvádzanie psov, ktorí vykazujú akékoľvek poruchy zdravotného stavu alebo nadmerného vyčerpania. Hľadanie musí byť vykonávané len na hladkom obojku, bez použitia výcvikových a donucovacích prostriedkov.

 

VŠEOBECNÉ POKYNY:

 

Čl. 4.

Psi musia byť skúšaní dvoma rozhodcami s kvalifikáciou pre posudzovanie FT stavačov.V prípade viacerých skupín, o víťazovi rozhodne baráž, ktorú posudzujú traja rozhodcovia. Rozhodcov pre baráž určí hlavný rozhodca ešte pred zostavením dvojíc. Psy môžu štartovať buď v kategórii mladých psov (do dovŕšenia troch rokov veku) alebo v kategórii dospelých, kde vek nie je rozhodujúci. V kategórii mladých rozhodcovia mierne tolerujú výcvikové chyby.

 

Čl. 5.

Skúšky sa vykonávajú v teréne, ktorý je plochý alebo len mierne zvlnený s výmerou minimálne 25 ha, bez prekážok obmedzujúcich úplné využitie terénu, s krytinou, ktorá dobre pokrýva celý priestor a poskytuje zveri dostatok možností sa ukryť a pritom psovi nebráni v pohybe (napr.: nízka ďatelina, travina, strnisko). Je potrebné sa vyvarovať príliš obtiažnemuterénu. V prípade viacerých skupín je nutné, aby sa tieto navzájom nerušili.

 

Čl. 6.

Práca psa sa posudzuje prevažne na prírodných prepeliciach, ale akýkoľvek bod na malej úžitkovej zveri (jarabica, bažant, prípadne zajac, kačica, sluka, močiarnica a pod) je rovnocenný s bodom urobeným na prepelici.

V prípade umelo odchovaných a následne vypustených prepelíc je nutné, by ich správanie sa na zemi aj vo vzduchu bolo prirodzené a vhodné pre odskúšanie kvalít psov. Prepelice musia byť v teréne určenom ku skúške rozmiestnené rovnomerne.

 

 

Čl. 7.

Každý pes môže absolvovať len jeden beh, ktorého trvanie je 10 minút. V prípade, ak pes urobí vylučujúcu chybu, rozhodcovia beh prerušia, vodičovi daného psa túto skutočnosť oznámia, ďalej pokračuje ako „partner mimo súťaž“ bez následného hodnotenia a na skúškach neobstál. Výnimkou je len skutočnosť, ak pes bráni svojmu partnerovi v hľadaní, prípadne ho obťažuje alebo sa dostane mimo vplyv vodiča. V tomto prípade rozhodcovia hľadanie prerušia a vylúčený pes už nepokračuje ako partner bez hodnotenia. Druhému psovi z dvojice po skončení všetkých riadnych behov bude pridelený partner na dobeh zostávajúceho času. 

Pes, ktorý nenašiel počas svojho hľadania žiadnu zver, sa nebude už nebude opätovne povolávať k hľadaniu a v skúške je hodnotený ako „neobstál“.

 

Čl. 8.

Spôsob predvádzania sa vykonáva vždy vo dvojiciach. Dvojice rozlosuje na to určený program a hlavný rozhodca zostaví dvojice tak, aby boli partneri v behu rovnakého plemena, pokiaľ je to možné.

 

 

KRITÉRIÁ:

 

Čl. 9.

Rozhodca pri tejto skúške musí ohodnotiť u psa loveckú vášeň a schopnosť zver čo najrýchlejšie vyhľadať. Je žiadúce rýchle a vytrvalé tempo, hľadanie musí byť priestranné do strán a správnej hĺbky, aby sa zabezpečilo efektívne prehľadanie terénu. Pes musí prejavovať maximálnu iniciatívu pri zachovanej poslušnosti a v čo najlepšom štýle plemena. Dvojica musí preukázať schopnosť efektívne prehľadávať pridelený priestor za pravidelnej výmeny strán medzi sebou. Priznávanie musí byť spontánne, jemný povel na podporenie je tolerovaný. Pri hodnotení chýb berú rozhodcovia na zreteľ, že v pridelenom priestore môže byť mnoho pachov, ktoré zanechali prepelice použité v predchádzajúcich kolách a preto častejšie značenie takýchto miest posudzujú s väčšou zhovievavosťou. Všetky ostatné náležitosti v zmysle skúšobných poriadkov pre FT anglických stavačov zostávajú v platnosti.

 

HODNOTENIE:

 

Čl. 10.

Hodnotenie psov je totožné s hodnotením FT, t.j. výborne, veľmi dobre, dobre, CQN, resp. neobstál. Na Letnom pohári SKPS sa môže udeliť CACT . CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.

Prvý traja v kategórii mladých psov, ako aj dospelých psov sú ocenení pohárom, ak dosiahli hodnotenie aspoň „veľmi dobrý“.