Úvodné ustanovenie


Tieto stanovy Slovenského klubu pointrov a setrov /ďalej len SKPS/ sú súhrnom trvalých úloh, práv a povinností členov SKPS. Dôsledné plnenie stanovených práv a povinností a dodržiavanie uvedených stanov sú prvou a základnou povinnosťou každého člena klubu, ktoré berie na seba hneď po vstupe za člena SKPS a musí potvrdiť svojim vlastnoručným podpisom.

Základnou úlohou a poslaním SKPS je riadený chov, Reprodukcia, zveľaďovanie, propagácia, zušľachťovanie a vylepšovanie vrodených vlastností a daností našich plemien po stránke povahových vlastností a vzhľadu, ich výcvik a dôsledné presadzovanie v poľovníckej a ochranárskej činnosti.
Slovenský klub pointrov a setrov je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou chovateľov, vlastníkov, držiteľov a priateľov anglických stavačov /AST/, ktorá realizuje svoju činnosť pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu, jeho odborných komisií a kynologickej rady – odboru, avšak ako samostatný právnicky subjekt majúci vlastnú ekonomickú, hospodársku, spoločenskú a právnu samosprávu.

I. Úlohy klubu
1. Klub združuje chovateľov, vlastníkov, držiteľov a priateľov poľovných psov – pointrov a setrov. Zabezpečuje rozšírenie chovu, zvýšenie úrovne, ako i zvýšenie poľovnej upotrebiteľnosti týchto psov menovite:
a/ cieľavedomým zlepšovaním chovnej hodnoty a poľovnej upotrebiteľnosti týchto plemien na základe najnovších poznatkov genetiky,
b/ organizovaním špeciálnych výstav a skúšok,
c/ dovozom chovných jedincov k zvyšovaniu úrovne plemena,
d/ kontrolou vrhov, chovov, výživy a ustajnenia psov,
e/ stálym vzdelávaním svojich členov vo všetkých kynologických otázkach

2. Na základe dohody môže klub spolupracovať s ostatnými klubmi a združovať s nimi finančný prostriedky.
3. SKPS je organizáciou SPZ a v oblasti organizačnej, finančnej, hospodárskej a kontrolnej realizuje svoju činnosť v zmysle platných stanov a uznesení SPZ.

II. Vznik a zánik klubu
1. Klub sa zriaďuje na záujmu chovateľov, vlastníkov, držiteľov a priateľov AST.
2. Klub zanikne uznesením 2/3 väčšiny hlasov členov klubu

III. Názov a sídlo klubu
1. Názov klubu /Slovenský klub pointrov a setrov/ navrhuje a ustanovuje členská schôdza
2. Sídlom klubu je sídlo materskej organizácie SPZ, t. č. Bratislava Štefánikova 10.

IV. Členstvo v klube
1. Členstvo v klube je povinné pre chovateľov a majiteľov chovných jedincov a je podmienkou ich použitia v chove. U ostatných držiteľov a priateľov AST je členstvo dobrovoľné.
2. Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky výbor SKPS. V prípade odmietnutia zaevidovania má právo odmietnutý odvolať sa na členskej schôdzi, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.
3. Prijatie za člena nadobúda právnu účinnosť dňom podpísania stanov a zaplatení členského poplatku.
4. Preukaz o členstve vydáva výbor klubu
5. Za členstvo v klube sa vyberá členský príspevok a zápisné, ktorého výšku určí členská schôdza. Príspevok musí byť zaplatený do 31.12. predchádzajúceho roku, inak je člen povinný znovu zaplatiť zápisné.
6. Výška členského príspevku pre členov klubu, ktorí nie sú členmi SPZ sa navýši o čiastku predstavujúcu povinné poistné, ktorého výšku stanovuje SPZ.
7. Výbor klubu môže udeliť vo výnimočných prípadoch významným kynológom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj plemien AST čestné členstvo v klube. Čestné členstvo môže byť udelené aj príslušníkom iných štátov.
8. Členom klubu nemôže byť ten, kto sa zaoberá komisionálnym predajom psov alebo chovom psov bez preukazu pôvodu.

V. Členstvo v klube zaniká
a/ nezaplatením členského príspevku
b/ vystúpením člena na základe písomného oznámenia
c/ vylúčením člena za základe písomného oznámenia
d/ úmrtím člena

VI. Práva a povinnosti členov SKPS
1. Členovia majú právo:
a/ voliť a byť volený do orgánov klubu, využívať výhody klubu, pokiaľ spĺňajú podmienky, ktoré sú na udelenie týchto výhod stanovené
b/ podávať návrhy, námety a sťažnosti orgánom klubu
c/ požadovať na schôdzach pravidelné správy o činnosti klubu
d/ zúčastňovať sa na všetkých akciách poriadaných klubom
e/ nosiť klubový odznak
f/ obdržať klubový spravodaj

2. Členovia majú tieto povinnosti:
a/ platiť členský príspevok
b/ riadiť sa organizačným poriadkom, dodržovať stanovy klubu a ostatné predpisy, plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov a organizačných zložiek, alebo zo zverenej funkcie
c/ aktívne sa zapájať do klubovej práce a dodržiavať klubovú disciplínu
d/ akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na členstvo v klube hlásiť do 14 dní výboru SKPS

VII. Orgány klubu
a/ najvyšším orgánom SKPS je členská schôdza ďalšími výkonnými a kontrolnými orgánmi klubu sú:
b/ výbor klubu na čele s predsedom
c/ kontrolná a revízna komisia na čele s predsedom

VIII. Členská schôdza
1. Členská schôdza sa schádza podľa potreby najmenej jeden krát ročne. Zvoláva ju výbor klubu. Členská schôdza musí byť zvolaná písomnou pozvánkou najmenej 14 dní pred jej konaním. Na pozvánke musí byť uvedené: presný dátum, hodina, miesto konania a program rokovania.
2. Členská schôdza je uznášania schopná ak je zúčastnená aspoň polovica evidovaných – platiacich členov SKPS.
3. Členská schôdza je kompetentná prijať platné uznesenie ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
4. Členská schôdza ďalej:
a/ stanovuje základné úlohy činnosti klubu, schvaľuje stanovy klubu, prípadne ich zmeny a doplnky,
b/ prejednáva a schvaľuje správu výboru o činnosti a hospodárení
c/ stanovuje výšku zápisného a členského príspevku
d/ volí na obdobie 5 rokov 7 členný výbor vrátane jeho predsedu a jedného náhradníka, ktorý preberá funkciu člena výboru. Náhradník sa zúčastňuje rokovaní výboru s hlasom poradným,
e/ volí na obdobie 5 rokov 4 poradcov chovu s úplnými kompetenciami poradcu a člena výboru,
f/ volí na obdobie 5 rokov 3 člennú KaRK – dozornú radu,
g/ rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiu výboru o vzniku a zániku členstva v SKPS,
h/ voľby sa uskutočňujú v termínoch zhodných s termínmi volieb v SPZ

IX. Výbor klubu
1. Výbor je štatutárnym orgánom klubu. Výbor zastupuje predseda a tajomník, alebo nimi poverený člen klubu.
2. Výbor klubu riadi činnosť klubu medzi jednotlivými členskými schôdzami.
3. K jeho povinnostiam patrí:
a/ uskutočňovať poslanie klubu
b/ zabezpečovať všetky záležitosti súvisiace s činnosťou klubu
c/ zvolávať výborové schôdze
d/ prijímať a evidovať nových členov
e/ plánovať činnosť klubu a hospodáriť s finančnými prostriedkami
f/ navrhovať čakateľov na funkciu rozhodcov z posudzovania exteriéru psov
g/ navrhovať zmeny chovných podmienok, sledovať a kontrolovať ich plnenie a dodržiavanie, za ich porušovanie prijímať potrebné opatrenia až do dočasného alebo trvalého vylúčenia z členstva a zákazu chovu. O udelených výnimkách informuje poradca chovu výbor klubu
h/ podávať členskej schôdzi správu o činnosti výboru od poslednej členskej schôdze
4. Môže zriadiť chovateľskú a výcvikovú radu, sekcie klubu. O zriadení týchto sekcií je výbor povinný informovať členskú základňu.
5. Výbor klubu sa schádza podľa potreby a zvoláva ho tajomník na podnet predsedu, najmenej však 4 krát ročne.
6. Výbor je uznášania schopný absolútnou väčšinou hlasov, ak sú prítomné 2/3 členov výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. V súhrnných operatívnych záležitostiach na ktoré z dôvodov časovej tiesne nie je možné zvolať výbor, rozhoduje predseda klubu a to:
- v záležitostiach organizačných, prevádzkových a členských spolu s tajomníkom klubu
- v záležitostiach finančných a hospodárskych s ekonómom klubu.
O svojom rozhodnutí je povinný informovať najbližšie rokovanie výboru klubu. Takéto rozhodnutie môže výbor schváliť dodatočne.
7. Výbor za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Organizácii, ktorá združuje klub podáva správy o svojej činnosti.
8. Výbor zo svojich zasadnutí robí zápis, ktorý do 14 dní obdrží každý člen výboru a predseda dozornej KaRK.
9. Zápisnica sa archivuje 1x u tajomníka, predsedu, KaRK a 1x sa zasiela organizácii, ktorá združuje klub – SPZ.


X. Členská disciplína
Výbor dbá o členskú disciplínu v organizačných, členských i chovateľských veciach. Previnenia prehodnotí a predkladá na posúdenie a schválenie členskej schôdzi. Zvlášť závažné previnenia rieši okamžite a o výsledkoch informuje členskú schôdzu.

XI. Kontrolná a revízna komisia
1. Členmi KaRK sú: predseda a dvaja členovia.
2. KaRK sa riadi smernicami na činnosť KRK, SPZ.
3. KaRK za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

XII. Hospodárske zaistenia
1. Klub hospodári podľa finančného plánu, ktorý schválila členská schôdza.
2. Zdrojom príjmu sú: členské príspevky, zápisné, poplatky za chovateľskú činnosť, poplatky za akcie poriadané klubom, dotácie, dobrovoľné príspevky a dary.