It is been a pleasure for me to have this little interesting conversation with Mr. Jeremy Bott and Mrs. Dee Milligan-Bott from famous THENDARA Irish Setter kennel.

Bolo mi potešením viesť tento malý zaujímavý rozhovor s pánom Jeremy Bott a pani  Dee Milligan-Bott z chovateľskej stanice írskych setrov THENDARA.

 


Thendara Champions

Please tell us something about you and your kennel. 

Prosím, povedzte nám niečo o sebe a svojej chovateľskej stanici. 

The success of the Thendara kennel , started with the mating between T. Okay Yaa and Bardonhill Bikini , which produced Sh. Ch. Thendara Kennedy , an outstanding show dog , stud dog and perfect to live with . Both of us had many years experience , before this , having success with separate groups of dogs . We have , over the years , bred or owned 9 Sh. Ch. and have won CC,s at Crufts with 6 different dogs . We have exported puppies all over the world and provided frozen semen , from T.Okay Yaa , to Australia , which produced a successful litter of ten puppies . We both award CC, s , in the breed , and have both judged in many overseas countries , including America.

Úspech chovateľskej stanice Thendara sa začal spojením Thendara Okay Yaa a Bardonhill Bikini, z ktorého vzišiel Sch. Ch. Thendara Kennedy, výnimočný výstavný a chovný pes, s ktorým bola radosť žiť. Predtým sme mali obaja dlhoročné skúsenosti každý s iným plemenom. Za tie roky sme odchovali alebo vlastnili 9 Sh. Ch. (šampión krásy - pozn. prekladateľa) a získali sme titul CC (najkrajší pes alebo suka - pozn. prekladateľa) na výstave Crufts so šiestimi rôznymi psami. Naše odchovy sme exportovali po celom svete a dokonca náš pes T.Okay Yaa je pomocou umelého oplodnenia otcom veľmi úspešného vrhu desiatich šteniat v Austrálii. Obaja sme kvalifikovaní rozhodcovia, oprávnení udeľovať CC v rámci plemena a obaja sme posudzovali veľa výstav tu aj v zámorí, vrátane Ameriky.
 

Why did you choose this breed?

Prečo ste si vybrali práve toto plemeno? 

Like most people , I think the colour is the biggest attraction , along with the thoroughbred looks and racy outline . The fact that they are so full of vitality and energy was also a big attraction . All the things that can make them so difficult to live with!!

Tak ako väčšina ľudí si myslím, že farba srsti priťahuje najviac, spolu s aristokratickým a osobitým vzhľadom. Skutočnosť, že sú stale plní života a energie je rovnako veľmi príťažlivá. Zároveň sú to ale práve tieto vlastnosti, ktoré môžu spôsobiť, je s nimi niekedy ťažko žiťi!
 

What do you think about splitting the breed into show and working bloodlines, where do you belong to and why?

Čo si myslíte o delení plemena na pracovné a výstavné línie a kam by ste sa zaradili vy a prečo? 

I do not agree with splitting of bloodlines , although this is a natural progression , with all gundog breeds , with the emphasis being put on different aspects of their relative abilities . Thirty years ago , in Britain , we had many dogs , with working bloodlines , in the show ring . We had several breeders who worked their dogs and showed them . Unfortunately in the show ring , we are looking for more aesthetic qualities while the working side is looking for the ability to find game and quartering the ground etc. with little consideration given to looks and glamour ! We will never get back to seeing working type dogs , in the show ring , so we will have to console ourselves with the fact that many show dogs still show ability to work . Over the last 30 years we have had several dogs made up to full champions , in England , qualifying both in the field and in the show ring , so it is possible to have both beauty and brains! 

Nesúhlasím s delením plemena na línie, i keď je to prirodzený vývoj všetkých poľovných plemien, keď sa kladie dôraz na rôzne aspekty ich vlastností. Pred tridsiatimi rokmi sme mali v Británii veľa psov z pracovných línií vo výstavných kruhoch. Mali sme niekoľko chovateľov, ktorí so svojimi psami pracovali aj vystavovali ich. Bohužiaľ, vo výstavnom kruhu hľadíme viac na estetickú kvalitu psa, kým pracovné línie prihliadajú zase na schopnosť psa prehľadať pole a nájsť zver atď. bez zreteľa na jeho vzhľad a pôvab! Už sa nikdy nevrátime do časov kedy bolo vidieť psov pracovného typu vo výstavnom kruhu, preto by sme sa mali utešovať skutočnosťou, že veľa výstavných psov stale preukazuje vlohy na prácu. Za posledných 30rokov sme mali v Anglicku niekoľko psov, ktorí sa stali plnými šampiónmi – v poli aj výstavnom kruhu, takže je možné mať oboje, krásu aj mozog!

 


Thendara Kramer - Crufts 2009

 

How many dogs do you have in your kennels right now, do you plan any new crew members?

Koľko jedincov máte momentálne vo vašej CHS, plánujete v blízkej budúcnosti nejaké prírastky?

We have 12 dogs , at present , 9 Irish and 3 Afghans . These include two new members , a young brindle female Afghan with half English breeding and half French lines . She is very glamorous and is just starting to make her mark in the show ring . The other is a 6 month old male Irish puppy by “ Mr. Jingles “ who we are very excited about , as he seems to have all the qualities that we look for , at this age . His name is “Thendara Pot Noodle “!!

Máme v súčasnosti 12 psov, 9 írskych setrov a 3 afgánskych chrtov. V tom sú zahrnutí aj naši dvaja nováčikovia, mladá žíhaná afgánka s polovičnou anglicko-francúzskou krvou. Je veľmi pôvobná a práve začína svoju kariéru vo výstavnom kruhu. Druhým je polročné šteniatko írskeho setra po “Mr. Jinglesovi” (Sumaric Shadow of Mr. Jingles – pozn. prekladateľa), z ktorého sme veľmi nadšení, pretože sa zdá že má všetky kvality, ktoré v jeho veku považujeme za dôležité. Volá sa Thendara Pot Noodle!

 
What do you like to show off recently (show, working, breeder’s or other achievements)?

Čím by ste sa chceli pochváliť v poslednej dobe (výstavné, pracovné, chovateľské a iné úspechy)? 

We are very proud of our achievements as breeders which ultimately leads to success in the show ring for ourselves and to the many people with “ Thendara “ dogs around the world . It is wonderful to see pictures and hear of the success these exhibitors are having , through the internet . It is fantastic to win in the show ring , at the highest level , but breeding quality animals that conform to the breed standard and are admired by your peers , is the ultimate accolade.

Sme veľmi hrdí na naše chovateľské výsledky, ktoré vedú k úspechom vo výstavnom kruhu či už nás alebo mnohých ľudí z celého sveta, čo majú doma Thendara psov. Je úžasné vidieť fotky a počuť o úspechoch týchto vystavovateľov prostredníctvom internetu. Je skvelé vyhrať na výstave tej najvyššej úrovne, ale odchovať kvalitné zvieratá, ktoré zodpovedajú plemennému štandardu a sú obdivované vašimi rovnocennými kolegami, to je najvyššia pocta.
 

Tell us about your dog’s living conditions (in kennel, inside the house, dog room, …), food (dry diet, raw meat, homemade diet, …). What about grooming? Do you groom your dogs by yourself or do you prefer grooming saloons?

Povedzte nám niečo o tom, ako žijú vaši psi (vonku na dvore, v kotercoch alebo s vami v dome), aké kŕmenie sa vám najviac osvedčilo (napr. granulované krmivo, domáca strava a pod.) A čo úprava srsti? Pripravujete si svojich psov pred výstavami sami alebo ich radšej zveríte odborníkom?

Our dogs all live inside , either in the house or rooms we have converted for the dogs , all inter-connected and fully insulated and heated . When we are at home , most are in the house and the dog room . They sleep on raised beds , made of aluminium and tough plastic stretched between 4 sides . Easy to clean and off the ground . Very strong , they will take the weight of 4 or 5 dogs !!
We feed raw minced tripe with a good quality Terrier Meal . We also feed a top quality complete food to the younger dogs along with tripe and also good tinned food . I find that in many “ teenagers” it is a case of feeding whatever they will eat ! Nothing goes to waste , all left-overs , from the table , go to the dogs . It is often a work of art trying to get a young setter to eat , when he has more important things to do . Good quality food and the right exercise is essential for the end result , in the show ring. 
We are lucky that Dee is the owner of a Grooming Parlour , so all our dogs are groomed by professionals !!

Naši psi žijú vnútri, buď v dome alebo v priestoroch, ktoré sme pre nich upravili, prepojených, plne zateplených a vyhrievaných. Keď sme doma, väčšinou sú v dome alebo v dog room (vysvetlené v predch. rozhovoroch – pozn. prekladateľa). Spia na ležadlách z pevnej tkaniny natiahnutej na hliníkovom ráme, ktoré sa ľahko udržiavajú. Sú veľmi pevné, vydržia váhu 4-5 psov.
Kŕmime mletými surovými držkami s kvalitným Terrier Meal (obilninová suchá príloha, napr. niečo ako kúsky suchárov – pozn. prekladateľa). Mladším psov pridávame k držkám aj kvalitné granulované krmivo a kvalitné konzervy. Zistila som, že “tínedžerov” treba kŕmiť čímkoľvek čo sú ochotní žrať. Nič nepríde nazmar, všetky zbytky zo stola idú psom. Je často umením vôbec primäť mladého setra žrať, keďže má veľa omnoho dôležitejších vecí napráci. Kvalitné dobré jedlo a správny výcvik sú kľúčové pre výsledky na výstavách.
Máme šťastie, že Dee je majiteľkou salónu pre psov, takže o srsť všetkých našich psov sa starajú profesionáli.


Do you see any problems and issues in current breeding, which ones do you consider the most important and what is your opinion about them?

Vidíte v súčastnosti nejaké problémy v chove setrov/pointrov, aké a čo si o nich myslíte?

There are many problems , to try and avoid , in todays breeding programs . The advice is to always keep these in prospective . Do not become fixated on any one problem , try to look at the bigger picture . Bloat is one of the most serious , as if not reacted to immediately , can be fatal , if the stomach twists and we do not seem any closer to understanding the causes than we ever have been . It does seem to be universal and I am convinced that stress plays a big part but not the only one . Advisory steps to take to try and avoid bloat , feeding small meals , feeding on a raised platform and avoiding exercise immediately after meals do not convince me . Good general husbandry , is more important . There are other problems but the biggest disease to cut short many dogs lives is various forms of cancer . A sign of our dogs lifestyles , maybe !!

Je veľa problémov, na predídenie ktorých existujú chovateľské zdravotné schémy. Moja rada je zachovať si perspektívu a nefixovať sa len na jeden problem, ale snažiť sa vidieť celok. Jeden z najvážnejších zdravotných problémov je torzia žalúdka, nakoľko ak nereagujete ihneď môže byť smrtiaca keď sa pretočí žalúdok. Nevyzerá to, že by sme boli bližšie k určeniu príčiny tohto javu ako v minulosti. Zdá sa byť všeobecným problémom a som presvedčená, že stres sa na nej podieľa veľkou mierou, i keď nie je jedinou príčinou. Rady na predchádzanie torzie ako kŕmenie menších porcií, vyvýšené misky, zabránenie pohybu po jedle ma nepresvedčili. Dôležitejšia je dobra starostlivosť o psa vo všeobecnosti. Existujú aj iné zdravotné problémy, ale najčastejšie skracuje životy mnohých psov rakovina v rôznych formách. Že by to bolo znamenie životného štýlu našich psov?
 

 


Thendara Kennedy + Scotselaw Detroit Spinner By Thendara

 

And last one before the end - which one of your dogs you will never forget about and why?

A na záver – na ktorého svojho psa nikdy nezabudnete a prečo?

Kennedy has to be the one . He was universally acclaimed by judges , a great show dog , a very successful stud dog and a great ambassador for the breed . Everything you would want to achieve when breeding and selecting a male dog to represent your kennel . As a stud dog , his bitches were better , overall , than his male dogs and these bred on , which is important if you are a breeder . He firmly established us as a top kennel after he won BOB at Crufts , at the centenary show , in 2000 and was runner up , in the top stud dog ( all breeds ) competition , to his contemporary Caspians Intrepid. 

Kennedy je práve tým psom. Bol všeobecne uznávaný rozhodcami, skvelý výstavný pes, veľmi úspešný krycí pes a skvelý veľvyslanec plemena. Všetko čo by ste chceli dosiahnuť pri odchove a výbere chovného psa pre svoju chovateľskú stanicu. Ako plemenník mal celkovo lepšie dcéry ako synov, čo je dôležité ak ste chovateľ. On z nás spravil top chovateľskú stanicu keď vyhral BOB na storočnici Crufts v roku 2000 a bol druhým v súťaži chovných psov všetkých plemien za svojim súčasníkom Caspians Intrepid. 

Jeremy Bott and Dee Milligan-Bott

 

Questions and translation by Kristína Pjateková

Otázky a preklad Kristína Pjateková