FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI)

SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA (SKJ)

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ (SPZ)

SLOVENSKÝ KLUB POINTROV A SETROV (SKPS)

 

KATALÓG

 

Špeciálna výstava pointrov a setrov

 

Víťaz špeciálnej výstavy 2018—CAC— CAJC

 

Trnava - 5. 8. 2018

 

 

 


 

 

 

Rozhodca : Marián Korič (SK)

Vážení vystavovatelia, vážení návštevníci!

 

Vítame Vás na špeciálnej výstave pointrov a setrov.

Prajeme vám veľa úspechov a pekných zážitkov na výstave.

  

 

Výstavný výbor :

 

 

Riaditeľ

Marián Konečný

Výstavná kancelária:

Dagmar Šlachtová, Patrícia Hurban Rusňáková

Správca výstavy

Martin Adámek

Ekonóm:

Patrícia Hurban Rusňáková

Komisia pre protesty

Marián Korič, Dagmar Šlachtová, Marián Konečný

 

Protest sa môže podať len z formálnych dôvodov, písomne vo výstavnej kancelárii, počas výstavy, do skončenia posudzovania v kruhoch, súčasne so zložením vkladu 70 Eur, ktorý pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadne. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu – oceneniu, poradiu, udeleným titulom ap. nie je prípustný.

 

Veterinárna služba

ŠVS Trnava

 

PROGRAM

8,00 –  8,30

Prijímanie psov a veterinárna prehliadka

9,00

Otvorenie výstavy

9,15 – 13,00

Posudzovanie v kruhoch

13,30

Záverečné súťaže

 

- Dieťa a pes

 

- Súťaž o najkrajší pár psov

 

- Súťaž o najkrajšiu chovateľskú skupinu

 

- Súťaž o najkrajšie šteňa

 

- Súťaž o najkrajší dorast

 

- Súťaž o najkrajšieho veterána

 

- Súťaž o  Najkrajšieho pracovného psa výstavy

 

- BIS JUNIOR – nastupujú jedince s ocenením BOB Junior

 

- BIS  – nastupujú jedince s ocenením BOB

Zmena programu vyhradená!

 

 

 

 


 Upozornenie pre vystavovateľov!

Katalógové čísla a posudkové listy vystavovaných jedincov sú v príslušnom výstavnom kruhu. Skontrolujte si v katalógu správnosť zaradenia Vášho psa do triedy podľa plemena a pohlavia. Ak nie je správne zaradený, ešte pred začiatkom posudzovania si vo výstavnej kancelárii vyžiadajte preradenie psa do správnej triedy. Preraďovanie psov na výstave do inej triedy je možné len vtedy, ak ide o chybu spôsobenú organizátorom výstavy.

V areáli výstaviska je zakázaný predaj psov!

 

Výsledky do preukazov o pôvode sa zapisujú v príslušnom výstavnom kruhu.

Poháre za BOB sa odovzdávajú výhradne v záverečnom kruhu po účasti na súťaži o BIS !

 

Na výstave sa posudzuje podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro.

Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa. 

 

TRIEDY

trieda mladšieho dorastu

od kompletného očkovania do 6 mesiacov

trieda dorastu

6-9 mesiacov

trieda mladých

9-18 mesiacov

trieda stredná

15-24 mesiacov

trieda otvorená

od 15 mesiacov

trieda pracovná

od 15 mesiacov so skúškou z výkonu

trieda šampiónov

od 15 mesiacov s titulom ICH alebo CH

trieda čestná

s titulom ICH, CH alebo KV, NV

trieda veteránov

od 8 rokov veku


 

KLASIFIKÁCIA 

  • výborný

  • veľmi dobrý

  • dobrý

  • dostatočný

  • veľmi nádejný

  • nádejný

 

Uvedená klasifikácia musí zodpovedať týmto definíciám :

 

VÝBORNÝ - Táto známka môže byť zadaná len psovi, ktorý takmer napĺňa ideál štandardu plemena, ktorý je predvedený vo výbornej kondícii, vykazuje harmonický, vyvážený temperament a má výborný postoj. Jeho mimoriadne charakteristiky zodpovedajúce plemenu umožňujú prehliadanie drobnejších nedokonalostí; musí však mať typické črty svojho pohlavia.

VEĽMI DOBRÝ - Táto známka môže byť zadaná len psovi, ktorý má typické črty svojho plemena, ktorý má vyvážené proporcie a je v správnej kondícii. Môže byť tolerovaných zopár drobnejších chýb. Toto ocenenie môže byť zadané len psovi, ktorý vykazuje kvalitu.

DOBRÝ - Táto známka má byť zadaná len psovi, ktorý má hlavné črty svojho plemena. Dobré stránky majú prevažovať nad chybami tak, aby pes mohol byť považovaný za dobrého predstaviteľa plemena.

DOSTATOČNÝ - Táto známka by mala byť udelená psovi, ktorý primerane zodpovedá plemenu, ale nemá všeobecne prijímané charakteristiky alebo takému, ktorého fyzická kondícia nie je dostačujúca.

DISKVALIFIKOVANÝ - Táto známka by mala byť udelená psovi, ktorý nezodpovedá typu požadovanému štandardom plemena; takému, ktorý vykazuje správanie zjavne nie v súlade s jeho štandardom alebo ktorý sa chová agresívne; takému, ktorý vykazuje abnormality semenníkov; ktorý má anomálie čeľuste; ktorý vykazuje farbu alebo štruktúru srsti, ktoré nie sú v súlade so štandardom plemena alebo jednoznačne vykazuje znaky albinizmu. Táto známka by mala byť tiež udelená psom, ktoré tak málo zodpovedajú jednotlivým črtám plemena, až je ohrozené ich zdravie. Okrem toho by mala byť táto známka zadaná psom, ktoré vykazujú diskvalifikujúce vady tak, ako sú uvedené v štandarde. Dôvod, prečo bol pes ohodnotený ako DISKVALIFIKOVANÝ musí byť uvedený v posudku.

Psy, ktoré nemôžu byť ocenené jednou z hore uvedených známok by mali byť uvoľnené z kruhu s hodnotením:

NEMOŽNO POSÚDIŤ - Toto hodnotenie má byť udelené každému psovi, ktorý sa nepohybuje, ktorý kríva, ktorý neustále skáče na svojho vystavovateľa alebo sa pokúša uniknúť z kruhu, čo znemožňuje posúdenie jeho kroku a pohybu, alebo sa neustále vyhýba prehliadnutiu rozhodcom a znemožňuje kontrolu zubov, anatómie, stavby tela, chvosta alebo semenníkov. Toto hodnotenie by tiež malo byť udelené, ak boli spozorované stopy operácií alebo ošetrenia nasvedčujúce tomu, že vystavovateľ chcel oklamať rozhodcu. To isté platí, ak má rozhodca dostatočný dôvod pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty (napr. očné viečko, ucho, chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku.

 

Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. V každej triede sa určuje poradie prvých štyroch jedincov s ocenením výborný alebo veľmi dobrý. V triede mladšieho dorastu a dorastu sa udeľuje ocenenie nádejný a veľmi nádejný. V čestnej triede sa určuje poradie ako v iných triedach. Nepostupuje do súťaže o CAC, KV,  resp. BOB.

 

Tituly a čakateľstvá :

CAJC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy mladých, môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých

CAC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy, môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov

Res. CAC SR  - môžu získať psy a suky s ocenením výborný 2 v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov

Víťaz špeciálnej výstavy - udeľuje sa psovi a suke každého plemena. Do tejto súťaže nastupujú jedince s ocenením V1, CAC v triedach  strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov.

Víťaz špeciálnej výstavy mladých - udeľuje sa psovi a suke každého plemena s ocenením V1, CAJC

Víťaz špeciálnej výstavy veteránov - udeľuje sa psovi a suke každého plemena s ocenením V1, CAC v triede veteránov.

Najkrajší mladý jedinec plemena (BOB Junior) – udeľuje sa najkrajšiemu mladému jedincovi plemena, do súťaže nastupujú pes a suka z triedy mladých s ocenením V1, CAJC

Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu jedincovi plemena, do tejto súťaže nastupujú jedince s titulom CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy a veterán s ocenením výborný 1

Najkrajší jedinec opačného pohlavia (BOS) -  do súťaže nastupujú jedince opačného pohlavia ako víťaz plemena (BOB) s ocenením CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy a veterán s ocenením výborný 1

Najkrajší pracovný pes  – do súťaže nastupujú jedince ocenené V1, CAC  v triede pracovnej

Víťaz výstavy mladých (BIS Junior) – udeľuje sa najkrajšiemu mladému jedincovi výstavy, do súťaže nastupujú jedince s ocenením Najkrajší mladý jedinec plemena (BOB Junior)

Víťaz výstavy (BIS) - udeľuje sa najkrajšiemu jedincovi výstavy, do súťaže nastupujú jedince s ocenením Víťaz plemena (BOB)

 

SÚŤAŽE

CHOVATEĽSKÁ SKUPINA

Do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu najmenej troch jedincov rovnakého plemena, sfarbenia a veľkosti, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch rôznych matiek alebo otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny. Vystavovateľ je povinný na požiadanie chovateľa požičať svojho psa do uvedenej súťaže. Prihlásiť sa je možné vo výstavnej kancelárii aj v deň výstavy do 12. hodiny.

 

NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV

Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť svojho psa a svoju suku rovnakého plemena, ktoré boli posúdené na tejto výstave. Určí sa poradie prvých troch párov. Prihlásiť sa je možné vo výstavnej kancelárii aj v deň výstavy do 12. hodiny.

 

SÚŤAŽ DIEŤA A PES

Do tejto súťaže môže vystavovateľ prihlásiť dieťa vo veku do 12 rokov a nad 12 rokov,  aj v deň výstavy. Súťaž Dieťa a pes začína o 13,30 v záverečnom kruhu. Prihlásiť sa je možné vo výstavnej kancelárii aj v deň výstavy do 12. hodiny.

 

CENY

Každý vystavovateľ dostane v kruhu diplom, oceňovaciu stužku a posudkový list. Ceny za ocenenie CAJC, CAC a Víťaz špeciálnej výstavy si majitelia víťazných psov a súk prevezmú vo výstavnom kruhu.

Víťazi plemien (BOB) dostanú pohár pri záverečnej súťaži o Víťaza výstavy.

Víťazi súťaží o Najkrajší pár psov, Najkrajšiu chovateľskú skupinu, BIS Junior a BIS  dostanú ceny v záverečných súťažiach. 

 

Všeobecné ustanovenia :

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Výstavné ocenenie sa zapisuje v kruhoch, zápis nie je povinný. Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobil jeho pes. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané. V areáli výstaviska je zakázaný predaj šteniec!

Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadajúcemu klubu (uvedenému v záhlaví propozícií), na spracúvanie svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt, ktoré sú uvedené v „prihláške na špeciálnu výstavu SKPS“ a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa)  a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej stránke a v klubovom spravodaji SKPS.

 

Veterinárne podmienky

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy z iných štátov musia mať Pet Passport.

 

 

 

ZOZNAM VYSTAVOVANÝCH PLEMIEN / BREEDS IN EXHIBITION

Plemeno Kruh Počet   Katalógové číslo

Breed                                                        Ring                                   Count                       Catalog Nr.

ENGLISH POINTER                                   1                                         13                              1 - 13

ANGLICKÝ POINTER

ENGLISH SETTER                                      1                                           4                            14 - 17

ANGLICKÝ SETER

GORDON SETTER                                      1                                            7                            18 - 24

GORDON SETTER

IRISH RED AND WHITE SETTER           1                                            7                            25 - 31

ÍRSKY SETER ČERVENO-BIELY

IRISH RED SETTER                                    1                                          21                           32 - 52

ÍRSKY SETER ČERVENÝ

POČET PLEMIEN/NUMBER OF BREEDS: 5
POČET PSOV/NUMBER OF DOGS:
                                                   52

 

 

 

ROZDELENIE KRUHOV / LIST OF RINGS

Kruh/Ring  1 Rozhodca/Judge: MARIÁN KORIČ (SK)

ENGLISH POINTER                                                                               13                             1 - 13

ENGLISH SETTER                                                                                    4                           14 - 17

GORDON SETTER                                                                                    7                           18 - 24

IRISH RED AND WHITE SETTER                                                         7                           25 - 31

IRISH RED SETTER                                                                                21                           32 - 52

Spolu / Total                                                                                               52